Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-957 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 08 11.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.08.10, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-08-10, 2017-13243

    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M.
LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 515 "DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ
   VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS" PAKEITIMO
                
        2017 m. rugpjūčio 9 d. Nr. V-957
               Vilnius
  
  Siekdamas reglamentuoti privalomų sveikatos  statistikos
apskaitos ir kitų tipinių formų tvarkymą sveikatos  priežiūros
įstaigose elektroniniu būdu,
  p a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos  apsaugos
ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 515 "Dėl sveikatos
priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos":
  1. Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
  "2.4. viešosios įstaigos Vilniaus universiteto  ligoninės
Santaros klinikų filialas Infekcinių ligų ir  tuberkuliozės
ligoninė, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Lietuvos
sporto  medicinos centras, Valstybinis psichikos  sveikatos
centras, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, viešosios  įstaigos
Vilniaus  universiteto ligoninės Santaros klinikų  filialas
Valstybinis patologijos centras ir Valstybinė teismo  medicinos
tarnyba savo kuravimo sričių suvestines ataskaitas  pasibaigus
ataskaitiniams metams sudaro ir pateikia Higienos institutui iki
kovo 1 d., o rodiklių lenteles - iki balandžio 1 d." 
  2. Pakeičiu 2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
  "2.6. Elektroniniu būdu galima pildyti visas  privalomas
sveikatos statistikos apskaitos ir kitas tipines formas (toliau -
apskaitos dokumentai), naudojamas sveikatos priežiūros įstaigose
(toliau - įstaigos), tačiau turi būti laikomasi teisės  aktuose
nustatytų šių formų turinio reikalavimų. Elektroniniu  būdu
užpildyti apskaitos dokumentai gali būti išspausdinami tik tais
atvejais, kai dėl technologinių dalykų jų gauti neįmanoma  iš
įstaigų informacinių sistemų ar per Elektroninės  sveikatos
paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą
arba atitinkamos formos apskaitos dokumentų reikia teisėtvarkos
institucijoms ir teismams jų funkcijoms vykdyti. Jeigu  šiame
įsakyme  nurodyti apskaitos dokumentai įstaigose   tvarkomi
elektroniniu  būdu, įstaigos privalo užtikrinti, kad  būtų
laikomasi šio įsakymo, Lietuvos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras