Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 03-126 Dėl Finansinių priemonių ir jų apyvartos apskaitos taisyklių patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 09 18.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.08.23, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-08-23, 2017-13564

           LIETUVOS BANKO VALDYBOS
              NUTARIMAS
                
 DĖL FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ APYVARTOS APSKAITOS TAISYKLIŲ
             PATVIRTINIMO
                
        2017 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 03-126
               Vilnius
  
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 11
straipsnio 1 dalies 7 punktu, Lietuvos banko valdyba nutaria: 
  1. Patvirtinti Finansinių priemonių ir jų apyvartos apskaitos
taisykles (pridedama).
  2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko 2012 m. liepos
12 d. nutarimą Nr. 03-161 "Dėl Finansinių priemonių ir  jų
apyvartos apskaitos taisyklių patvirtinimo".
  3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 18
d.

Valdybos pirmininkas              Vitas Vasiliauskas

            _________________

                PATVIRTINTA
                Lietuvos banko valdybos 2017 m. 
                rugpjūčio 22 d. nutarimu 
                Nr. 03-126
  
  FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ APYVARTOS APSKAITOS TAISYKLĖS
                
              I SKYRIUS
      TAISYKLIŲ PASKIRTIS IR TEISINIS PAGRINDAS
  
  1. Finansinių priemonių ir jų apyvartos apskaitos taisyklės
(toliau - Taisyklės) reglamentuoja finansinių priemonių apskaitos
principus ir lygius, finansinių priemonių sąskaitų  atidarymo,
tvarkymo ir uždarymo reikalavimus, taip pat nustato  finansinių
priemonių sąskaitų tvarkytojų pareigas bei jų kontrolės tvarką.
  2. Šios Taisyklės nustato reikalavimus, kurių turi laikytis
Centrinis  vertybinių popierių depozitoriumas ir   sąskaitų
tvarkytojai.
  3. Taisyklių teisinis pagrindas - Lietuvos  Respublikos
finansinių priemonių rinkų įstatymo 64 straipsnio 1 dalis,  65
straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo
subjektų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktas ir  159
straipsnis. Finansinių priemonių apskaitos sistemai yra taikomos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.101 straipsnio 10 dalies
nuostatos.
  4. Siekiant užtikrinti, kad Lietuvos finansinių  priemonių
apskaitos sistema ir jai taikomi reikalavimai atitiktų Reglamento
(ES) Nr. 909/2014 nuostatas, rengiant šias Taisykles  buvo
atsižvelgta į ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras