Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2017-09-08, 2017-14407

    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M.
 BIRŽELIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-345 "DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS
  HN 22:2003 "MOKYKLINIAI VADOVĖLIAI" PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
         2017 m. rugsėjo 8 d. Nr. V-1068
               Vilnius
                
  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos  apsaugos
ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. V-345 "Dėl Lietuvos
higienos normos HN 22:2003 "Mokykliniai vadovėliai" patvirtinimo"
ir jį išdėstau nauja redakcija:
                
    "LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
                
              ĮSAKYMAS
 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 22:2017 "BENDROJO UGDYMO DALYKŲ
   VADOVĖLIAI. SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI" PATVIRTINIMO
                
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės  sveikatos
priežiūros įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi ir 16 straipsnio  1
dalimi,  Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo   5
straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio
27 d. nutarimo Nr. 1482 "Dėl institucijų, įgaliotų  tvirtinti
privalomuosius  produktų saugos reikalavimus ir   nustatyti
atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo" 1.3 papunkčiu:
  1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN  22:2017
"Bendrojo  ugdymo  dalykų  vadovėliai.  Sveikatos   saugos
reikalavimai" (pridedama).
  2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal
veiklos sritį."

Sveikatos apsaugos ministras           Aurelijus Veryga

            _________________

                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos sveikatos 
                apsaugos ministro 2003 m. 
                birželio 11 d. įsakymu Nr. V-345
                (Lietuvos Respublikos sveikatos 
                apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo
                8 d. įsakymo Nr. V-1068 
                redakcija)

  LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 22:2017 "BENDROJO UGDYMO DALYKŲ
      VADOVĖLIAI. SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI"
                
              I SKYRIUS ...