Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TAR, 2017-09-08, 2017-14407

 

            LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

            ĮSAKYMAS

 

            DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M.

            BIRŽELIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-345 "DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS

            HN 22:2003 "MOKYKLINIAI VADOVĖLIAI" PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

            2017 m. rugsėjo 8 d. Nr. V-1068

            Vilnius

 

            P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. V-345 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 22:2003 "Mokykliniai vadovėliai" patvirtinimo" ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

            "LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

            ĮSAKYMAS

            DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 22:2017 "BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

            VADOVĖLIAI. SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI" PATVIRTINIMO

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi ir 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 5 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 "Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo" 1.3 papunkčiu:

            1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 22:2017 "Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai. Sveikatos saugos reikalavimai" (pridedama).

            2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį."

 

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras