Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1V-934 Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1V-293 "Dėl Ekonominių sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2017 09 12.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2017.09.11, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2017-09-11, 2017-14494

 LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS
              ĮSAKYMAS
                
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS
2004 M. RUGSĖJO 16 D. ĮSAKYMO NR. 1V-293 "DĖL EKONOMINIŲ SANKCIJŲ
      SKYRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
        2017 m. rugsėjo 11 d. Nr. 1V-934
               Vilnius
                
  Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos elektroninių  ryšių
įstatymo 75 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į 2017  m.
gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą  (ES)
2017/920, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 531/
2012, kiek tai susiję su taisyklėmis, taikomomis  didmeninėms
tarptinklinio ryšio rinkoms (OL 2017 L 147, p. 1):
  1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymą Nr. 1V-293  "Dėl
Ekonominių sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo":
  1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
  "Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių  ryšių
įstatymo 75 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas 2012  m.
birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr.
531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo  ryšio
tinklus Europos Sąjungoje (OL 2012 L 172, p. 10) su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/920 (OL 2017 L 147, p. 1),  bei
2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(ES) 2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira
interneto prieiga, ir kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2002/
22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų  teisių,
susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis,  ir
Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio  per
viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje (OL 2015 L 310,  p.
1):".
  1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas  Ekonominių
sankcijų skyrimo taisykles:
  1.2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
              "I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS".
  1.2.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
  "1.  Ekonominių sankcijų skyrimo taisyklės (toliau   -
Taisyklės) nustato ekonominių sankcijų skyrimo ūkio subjektams ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras