Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1154 Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1997.10.29, Nr.: 97, Publ. Nr.: 2451; Valstybės Žinios, 2002.05.31, Nr.: 54, Publ. Nr.: 2121  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
            N U T A R I M A S

         1997 m. spalio 23 d. Nr. 1154
               Vilnius

    Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo

    (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
    2002 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 750
    (nuo 2002 m. birželio 1 d.)
    (Žin., 2002, Nr. 54-2121) redakcija)

   Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos piliečių nuosavybės
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13
straipsniu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 straipsniu ir
Lietuvos  Respublikos žemės įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybė nutaria:
(Preambulė - Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 886
(nuo 2015 m. rugpjūčio 27 d.)
(TAR, 2015-08-26, 2015-13009) redakcija)
   1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
    2018 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 537
    (nuo 2018 m. birželio 9 d.)
    (TAR, 2018-06-08, 2018-09627) redakcija
   Patvirtinti 1133,84 tūkst. hektarų Valstybinės reikšmės
miškų  plotus  (pridedama) pagal Valstybinės miškų tarnybos
parengtas schemas (1-60 priedai).
   2. Pavesti Aplinkos ministerijai:
   2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
     2010 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 542
     (nuo 2010 m. liepos 1 d.)
     (Žin., 2010, Nr. 59-2881) redakcija
  per  2  mėnesius  nuo valstybinės reikšmės miškų plotų
patvirtinimo 1 punkte nurodytas schemas pateikti suinteresuotoms
ministerijoms,  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos  teritoriniams  padaliniams  ir  savivaldybių
administracijoms.
   2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
     2010 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 542
     (nuo 2010 m. liepos 1 d.)
     (Žin., 2010, Nr. 59-2881) redakcija
  vykstant žemės reformai, suformavus laisvos žemės fondo miškų
plotus,  nustatytąja  tvarka  teikti  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybei suderintus su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos teritoriniu padaliniu pasiūlymus dėl šių miškų
plotų priskyrimo valstybinės reikšmės miškų plotams.
   3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
    2003 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 980
    (nuo 2003 m. liepos 26 d.)
    (Žin., 2003, Nr. 74-3443) ir
    2010 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 542
    (nuo 2010 m. liepos 1 d.)
    (Žin., 2010, Nr. 59-2881) redakcija ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras