Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 2017/2470 Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 2017 m. gruodžio 20 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Publikacijų neužregistruota Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TIC pastaba:
tekstas paimtas 2018-07-24
paskelbtas 2017-12-30
(OL 2017 L 351, p. 72)

    KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/2470
           2017 m. gruodžio 20 d.
                
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/
 2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto
            produktų sąrašas
           (Tekstas svarbus EEE)

Su pakeitimais:
1. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2018/460
  (priimtas 2018-03-20, paskelbtas 2018-03-21: OL 2018 L 78, 
  p. 2).
2. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2018/461
  (priimtas 2018-03-20, paskelbtas 2018-03-21: OL 2018 L 78, 
  p. 7).
3. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2018/462
  (priimtas 2018-03-20, paskelbtas 2018-03-21: OL 2018 L 78, 
  p. 11).
4. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2018/469
  (priimtas 2018-03-21, paskelbtas 2018-03-22: OL 2018 L 79, 
  p. 11).
5. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2018/991
  (priimtas 2018-07-12, paskelbtas 2018-07-13: OL 2018 L 177, 
  p. 9).
6. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2018/1011
  (priimtas 2018-07-17, paskelbtas 2018-07-18: OL 2018 L 181, 
  p. 4).
7. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2018/1023
  (priimtas 2018-07-23, paskelbtas 2018-07-24: OL 2018 L 187, 
  p. 1).
8. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2018/1032
  (priimtas 2018-07-20, paskelbtas 2018-07-23: OL 2018 L 185, 
  p. 9).EUROPOS KOMISIJA,
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą  (ES)
2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos
Parlamento  ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011   ir
panaikinantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)  Nr.
258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo
8 straipsnį,
kadangi:
 (1) Reglamente (ES) 2015/2283 nustatytos naujų maisto produktų
   pateikimo rinkai ir naudojimo Sąjungoje taisyklės; (2) pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį, Komisija turi
   sudaryti Sąjungos naujų maisto produktų, kuriuos leidžiama
   naudoti arba apie kuriuos pranešta pagal Europos Parlamento
   ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (2), sąrašą; (3) Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas turi būti taikomas
   nepažeidžiant ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras