Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TIC pastaba:
tekstas paimtas 2018-07-24
paskelbtas 2017-12-30
(OL 2017 L 351, p. 72)

    KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/2470
           2017 m. gruodžio 20 d.
                
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/
 2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto
            produktų sąrašas
           (Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą  (ES)
2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos
Parlamento  ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011   ir
panaikinantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)  Nr.
258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo
8 straipsnį,
kadangi:
 (1) Reglamente (ES) 2015/2283 nustatytos naujų maisto produktų
   pateikimo rinkai ir naudojimo Sąjungoje taisyklės; (2) pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį, Komisija turi
   sudaryti Sąjungos naujų maisto produktų, kuriuos leidžiama
   naudoti arba apie kuriuos pranešta pagal Europos Parlamento
   ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (2), sąrašą; (3) Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas turi būti taikomas
   nepažeidžiant kitų nuostatų, nustatytų konkrečių sektorių
   teisės aktuose; (4) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų,
   gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,


PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

             1 straipsnis
  Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašas
Šiuo reglamentu nustatomas ir jo priede pateikiamas  Sąjungos
naujų  maisto produktų, kuriuos leidžiama pateikti  rinkai
Sąjungoje, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2015/2283 6 straipsnio 1
dalyje, sąrašas.
             2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo  paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas  visose
valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu 
Pirmininkas 
Jean-Claude JUNCKER

___________________
(1) OL L 327, 2015 12 11, p. 1. 
(2)  1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir  Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir  naujų
maisto komponentų (OL L 43, 1997 2 14, p. 1).

            _________________

                PRIEDAS ...