Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

TIC pastaba: tekstas paimtas 2018-07-24 paskelbtas 2017-12-30 (OL 2017 L 351, p. 72)

 

            KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/2470

            2017 m. gruodžio 20 d.

 

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/

            2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto

            produktų sąrašas

            (Tekstas svarbus EEE)

 

EUROPOS KOMISIJA, atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo 8 straipsnį, kadangi:

            (1) Reglamente (ES) 2015/2283 nustatytos naujų maisto produktų

            pateikimo rinkai ir naudojimo Sąjungoje taisyklės;

 

            (2) pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį, Komisija turi

            sudaryti Sąjungos naujų maisto produktų, kuriuos leidžiama

            naudoti arba apie kuriuos pranešta pagal Europos Parlamento

            ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (2), sąrašą;

 

            (3) Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas turi būti taikomas

            nepažeidžiant kitų nuostatų, nustatytų konkrečių sektorių

            teisės aktuose;

 

            (4) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų,

            gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

 

PRIĖMĖ ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras