Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1V-96 Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1V-156 "Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus rekvizitų patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2018 08 13.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Teisės aktų registras, 2018.08.09, Nr.: 0 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
TAR, 2018-08-09, 2018-12963

 VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE
        APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO
              ĮSAKYMAS
                
DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE
 APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 2016 M. GRUODŽIO 13 D. ĮSAKYMO
  NR. 1V-156 "DĖL PRIVALOMOJO NURODYMO PAŠALINTI PAŽEIDIMUS
        REKVIZITŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
        2018 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 1V-96
               Vilnius
                
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo  ir
statybos valstybinės priežiūros įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi,
11 straipsnio 6 ir 14 dalimis, Valstybinės teritorijų planavimo
ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos  nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos
9 d. įsakymu Nr. 349 "Dėl Valstybinės teritorijų planavimo  ir
statybos  inspekcijos prie Aplinkos ministerijos   nuostatų
patvirtinimo", 19.1 ir 19.15 papunkčiais:
  1. P a k e i č i u Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus
rekvizitus, patvirtintus Valstybinės teritorijų planavimo  ir
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko  2016
m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1V-156 "Dėl Privalomojo  nurodymo
pašalinti pažeidimus rekvizitų patvirtinimo", ir išdėstau  juos
nauja redakcija (pridedama).
  2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018  m.
rugpjūčio 13 d.
  
Viršininkė                    Eglė Kuklierienė

            _________________

                Rekvizitai patvirtinti  
                Valstybinės teritorijų planavimo 
                ir statybos inspekcijos prie 
                Aplinkos ministerijos viršininko 
                2016 m. gruodžio 13 d. įsakymu 
                Nr. 1V-156 
                (Valstybinės teritorijų planavimo
                ir statybos inspekcijos prie 
                Aplinkos ministerijos viršininko 
                2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo 
                Nr. 1V-96 redakcija)

   VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
          PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

      PRIVALOMASIS ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras