Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: I-2455 Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Lietuvos Aidas, 1992.04.24, Nr.: 79; Valstybės Žinios, 1992.05.20, Nr.: 14, Publ. Nr.: 378; Valstybės Žinios, 2002.12.06, Nr.: 116, Publ. Nr.: 5188; Teisės aktų registras, 2014.07.24, Nr.: 0; Teisės aktų registras, 2017.06.27, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)
              ĮSTATYMAS

         1992 m. balandžio 7 d. Nr. I-2455
               Vilnius

   Lietuvos Respublikos
   2014 m. liepos 17 d. įstatymo Nr. XII-1054*
   (nuo 2015 m. sausio 1 d.)
   (TAR, 2014-07-24, 2014-10479)
   redakcija

*TIC pastaba: šio įstatymo ištrauka:
  "2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
  1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja
2015 m. sausio 1 d.
  2. Valstybės parama daugiabučių namų butų  savininkams,
įgyvendinantiems  daugiabučių namų modernizavimo  projektus,
kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka  buvo
pritarta iki Lietuvos Respublikos valstybės paramos  būstui
įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams  modernizuoti
įstatymo pavadinimo, 1, 2 straipsnių ir penktojo  skirsnio
pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-355 (toliau -  Įstatymas
Nr. XI-355) įsigaliojimo dienos, teikiama pagal iki Įstatymo Nr.
XI-355  įsigaliojimo dienos galiojusias Valstybės   paramos
daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų
energinio efektyvumo nustatymo taisykles.
  3. Šis įstatymas taikomas daugiabučių namų  atnaujinimo
(modernizavimo)  projektams  (išskyrus  iki  šio   įstatymo
įsigaliojimo  įgyvendintus  projektus),  parengtiems    ir
įgyvendinamiems nuo 2009 m. rugsėjo 20 d. pagal  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programos ar ją atitinkančių savivaldybių tarybų
patvirtintų programų įgyvendinimo ir finansavimo modelį.
  4. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos
valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos dėl C pastato
energinio naudingumo klasės taikomos daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) projektams, rengiamiems ir įgyvendinamiems  nuo
šio įstatymo įsigaliojimo dienos.".
----------------

            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
                
  1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas
  1.  Šis  įstatymas nustato valstybės paramos   teikimo
daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, savivaldybėms,
savivaldybių programų įgyvendinimo ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2017 Teisinės informacijos centras