Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: I-2455 Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Lietuvos Aidas, 1992.04.24, Nr.: 79; Valstybės Žinios, 1992.05.20, Nr.: 14, Publ. Nr.: 378; Valstybės Žinios, 2002.12.06, Nr.: 116, Publ. Nr.: 5188; Teisės aktų registras, 2014.07.24, Nr.: 0; Teisės aktų registras, 2017.06.27, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
            LIETUVOS RESPUBLIKOS
       VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS
          ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)
              ĮSTATYMAS

         1992 m. balandžio 7 d. Nr. I-2455
               Vilnius


    Lietuvos Respublikos
    2017 m. birželio 22 d. įstatymo Nr. XIII-498
    (nuo 2017 m. lapkričio 1 d.)
    (TAR, 2017-06-27, 2017-10841) redakcija

TIC pastaba:
šio įstatymo ištrauka:
  "2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir
          įgyvendinimas
  <...>
  2. Šis įstatymas taikomas daugiabučio namo  atnaujinimo
(modernizavimo) projektams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar
jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtiems nuo šio
įstatymo įsigaliojimo dienos.
  3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta  tvarka
parengti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektai
vykdomi ir valstybės parama šiuos projektus  įgyvendinantiems
daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams teikiama pagal
Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams  namams
atnaujinti (modernizuoti) įstatymo redakciją, galiojusią iki šio
įstatymo įsigaliojimo dienos, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnyje
išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės paramos  daugiabučiams
namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2
ir 3 punktuose nurodytą valstybės paramą, kuri 100  procentu
teikiama ir iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka parengtus daugiabučio namo atnaujinimo  (modernizavimo)
projektus įgyvendinantiems butų ir kitų patalpų savininkams.".            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
                
  1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
  Šis įstatymas nustato valstybės paramos daugiabučiams namams
atnaujinti (modernizuoti) teikimo sąlygas, būdus ir  tvarką,
lengvatinių  kreditų  daugiabučiams  namams    atnaujinti
(modernizuoti) teikimą.
  
  2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
  1. Daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) (toliau -
atnaujinimas)  -  statybos darbai, kuriais atkuriamos   ar
pagerinamos daugiabučio namo ir (ar) jo inžinerinių  sistemų
fizinės ir energinės ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras