Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: VIII-787 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1998.07.08, Nr.: 61, Publ. Nr.: 1726; Valstybės Žinios, 2002.07.17, Nr.: 72, Publ. Nr.: 3016  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS
 
       1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 
              Vilnius

 (Lietuvos Respublikos 2002 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004
 (nuo 2003 m. sausio 1 d.) (Žin., 2002, Nr. 72-3016) redakcija)

            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS

 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos
        2011 m. balandžio 19 d. įstatymo Nr. XI-1324
        (nuo 2011 m. gegužės 3 d.)
        (Žin., 2011, Nr. 52-2501)
        redakcija
        Įstatymo paskirtis
 1. Šis Įstatymas nustato bendruosius atliekų prevencijos ir
tvarkymo  reikalavimus,  kad būtų išvengta atliekų neigiamo
poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai; sąlygas, kai medžiaga
ar daiktas gali būti nelaikomi atliekomis; atliekų tvarkymo
valstybinį reglamentavimą; pagrindinius atliekų tvarkymo sistemų
organizavimo  ir  planavimo  principus; reikalavimus atliekų
turėtojams ir atliekų tvarkytojams; atliekų tvarkymo ekonomines
ir finansines priemones; alyvų, elektros ir elektroninės įrangos,
transporto  priemonių,  apmokestinamųjų  gaminių ir pakuočių
gamintojų, importuotojų, platintojų teises ir pareigas.
 2. Šis Įstatymas netaikomas:
 1) į atmosferą išmetamoms dujoms ir anglies dioksidui, kuris
surenkamas ir transportuojamas geologiniam saugojimui ir jau
geologiškai saugomas pagal anglies dioksido geologinį saugojimą
reglamentuojančius  teisės  aktus arba kuris saugomas naujų
produktų  ir  procesų mokslinių tyrimų, plėtros ar bandymų
tikslais, kai saugoma mažiau negu 100 tūkst. tonų;
 2) žemei (in situ), įskaitant neiškastą užterštą dirvožemį ir
nuolat toje žemėje esančius pastatus;
 3) neužterštam dirvožemiui ir kitai natūraliai susidarančiai
medžiagai, iškastai statybų metu, kai medžiaga bus panaudota
natūralaus būvio statybos tikslais toje teritorijoje, kur ji buvo
iškasta;
 4) radioaktyviosioms atliekoms;
 5) netinkamiems naudoti sprogmenims;
 6) mėšlui ir srutoms, kurios nepriskiriamos šio straipsnio 3
dalies 2 punkte nurodytiems šalutiniams gyvūniniams produktams,
taip pat šiaudams ir kitoms gamtinėms nepavojingoms žemės ūkio ar
miškininkystės medžiagoms, naudojamoms ūkininkaujant, vykdant
miškininkystės veiklą arba gaminant energiją iš šios biomasės
procesais arba būdais, kurie nedaro žalos aplinkai ar nekelia
grėsmės ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras