Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

    LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS
 
       1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 
              Vilnius
 
            Pirmasis skirsnis
           BENDROSIOS NUOSTATOS

 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
 1. Šis įstatymas nustato bendruosius atliekų prevencijos,
apskaitos, surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, vežimo, naudojimo,
šalinimo reikalavimus, kad būtų išvengta jų neigiamo poveikio
aplinkai ir žmonių sveikatai. Įstatymas nustato valstybės valdymo
institucijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų funkcijas
tvarkant atliekas.
 2. Šis įstatymas nereglamentuoja išmetimų į orą, nuotekų į
vandenį ir radioaktyvių atliekų tvarkymo, taip pat kritusių
gyvulių ir žemės ūkio atliekų (srutų bei kitų  natūralių,
nepavojingų, naudojamų žemės ūkyje medžiagų).

 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
 1. Atliekos - įvairios medžiagos ar daiktai, kuriuos atliekų
turėtojas pašalina, nori pašalinti arba privalo pašalinti ir
kurie  priklauso atliekų kategorijai pagal šio įstatymo  8
straipsnio 2 dalyje numatytą atliekų klasifikatorių.
 2. Pavojingos atliekos - atliekos, įrašytos pagal šio įstatymo
8 straipsnio 2 dalies reikalavimus į parengtą pavojingų atliekų
sąrašą  bei  pasižyminčios  viena  ar  keliomis  atliekų
klasifikatoriuje apibrėžtomis pavojingomis savybėmis,  kurias
sąlygoja jų prigimtis arba jose esantys komponentai.
 3. Komunalinės atliekos - buitinės ir komercinės, pramoninės,
institucijų  bei kitokios prigimties atliekos, kurios  savo
pobūdžiu ir sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.
 4. Antrinės žaliavos - naudoti tinkamos atliekos.
 5. Atliekų klasifikatorius - dokumentas, apibrėžiantis atliekų
grupes, atliekų prigimties kodus, pavojingumo charakteristikas,
pagrindinius komponentus (sąlygojančius atliekų pavojingumą),
atliekų šalinimo ir naudojimo būdus bei jų gabenimo kodus.
 6. Atliekų gamintojas - juridinis ar fizinis asmuo, kurio
ūkinėje veikloje susidaro atliekų.
 7. Atliekų turėtojas - atliekų gamintojas arba juridinis ar
fizinis asmuo, kuris turi atliekų.
 8. Atliekų tvarkytojas - juridinis ar fizinis asmuo, kuris
pagal  nustatytus reikalavimus tvarko atliekas, taip,  kaip
nustatyta šio įstatymo ar kitų teisės aktų.
 9. Atliekų susidarymo vieta - teritorija, kurioje dėl ūkinės ar
kitos veiklos susidaro atliekų.
 10.  Atliekų ...