Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1120 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1998.09.23, Nr.: 83, Publ. Nr.: 2327 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
            N U T A R I M A S

         1998 m. rugsėjo 15 d. Nr. 1120
               Vilnius

  Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų
             patvirtinimo

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 29
straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
(Preambulė - Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1112
(nuo 2018 m. sausio 1 d.)
(TAR, 2017-12-22, 2017-20950) redakcija)
  1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
nuostatus (pridedama).
  2. Pavesti Žemės ūkio ministerijai suderinti ministerijos ir
jos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų valdymo struktūrą
ir funkcijas su Europos Sąjungos reikalavimais.
  3. Pripažinti netekusiais galios:
  3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d.
nutarimą Nr. 517 "Dėl Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio
ministerijos nuostatų patvirtinimo" (Žin., 1997, Nr. 48-1163);
  3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 8 d.
nutarimą Nr. 1363 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m.
gegužės 27 d. nutarimo Nr. 517 "Dėl Lietuvos Respublikos žemės ir
miškų ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo"
(Žin., 1997, Nr. 114-2892).
   
   Ministras Pirmininkas          Gediminas Vagnorius

   Žemės ūkio ministras           Edvardas Makelis

                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
                1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu 
                Nr. 1120

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1483
   (nuo 2010 m. spalio 24 d.)
   (Žin., 2010, Nr. 125-6405) redakcija

TIC pastaba: 
  pranešame, kad nuo 2013 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės  nutarimuose  nuoroda  į  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės teisėkūros taisykles reiškia nuorodą į Lietuvos
Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą - Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 338 (Žin.,
2013, Nr. 43-2113).

   LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATAI
                
              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS

   (Pavadinimas - Lietuvos Respublikos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras