Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1180 Dėl tabako gaminių gamybos licencijavimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1998.10.07, Nr.: 88, Publ. Nr.: 2439; Valstybės Žinios, 2004.04.10, Nr.: 53, Publ. Nr.: 1813; Valstybės Žinios, 2011.04.23, Nr.: 48, Publ. Nr.: 2303  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
            N U T A R I M A S

         1998 m. spalio 2 d. Nr. 1180
               Vilnius

      DĖL TABAKO GAMINIŲ GAMYBOS LICENCIJAVIMO

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2011 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 455
   (nuo 2011 m. balandžio 24 d.)
   (Žin., 2011, Nr. 48-2303) redakcija

TIC pastaba:
  šiuo nutarimu nustatyta, kad "Valstybinės tabako ir alkoholio
kontrolės tarnybos iki 2011 m. balandžio 1 d. išduotos tabako
gaminių  gamybos licencijos galioja tol, kol šiuo nutarimu
patvirtintose Tabako gaminių gamybos licencijavimo taisyklėse
nustatyta tvarka bus panaikintas jų galiojimas".

   
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir
su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 3
dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
(Preambulė - Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 446
(nuo 2016 m. gegužės 5 d.)
(TAR, 2016-05-04, 2016-11241) redakcija)
  1. Patvirtinti Tabako gaminių gamybos licencijavimo taisykles
(pridedama).
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
    2016 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 446
    (nuo 2016 m. gegužės 5 d.)
    (TAR, 2016-05-04, 2016-11241) redakcija
  Nustatyti, kad teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos
ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai
skyriai,  gavę  Narkotikų,  tabako  ir  alkoholio kontrolės
departamento prašymą, privalo per 10 darbo dienų jam pranešti, ar
Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ir užsienio
juridinių  asmenų filialas, pageidaujantis įsigyti licenciją
verstis tabako gaminių gamyba, neturi mokestinės nepriemokos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui
ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė
mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių,
baudų  mokėjimas  atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta
mokestinis ginčas), ar nėra skolingas Valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžetui.

   Ministras Pirmininkas        Gediminas Vagnorius
   
   Žemės ūkio ministras        Edvardas Makelis

                 PATVIRTINTA
                 Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                 1998 m. spalio ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras