Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1341 Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1998.11.25, Nr.: 103, Publ. Nr.: 2838; Valstybės Žinios, 2003.12.23, Nr.: 121, Publ. Nr.: 5486; Valstybės Žinios, 2007.02.03, Nr.: 15, Publ. Nr.: 554; Valstybės Žinios, 2009.06.11, Nr.: 69, Publ. Nr.: 2796  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
           N U T A R I M A S

       1998 m. lapkričio 17 d. Nr. 1341
             Vilnius

  DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 542
   (nuo 2009 m. liepos 1 d.)
   (Žin., 2009, Nr. 69-2796) redakcija.
   Preambulė - Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1373
   (nuo 2015 m. gruodžio 31 d.)
   (TAR, 2015-12-30, 2015-21084) redakcija

  Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  valstybės  tarnybos
įstatymo 41 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės
ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi ir siekdama taupiai naudoti
valstybės lėšas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1. Nustatyti, kad:
  1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
     2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1373
     (nuo 2015 m. gruodžio 31 d.)
     (TAR, 2015-12-30, 2015-21084)
     redakcija
  Ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
gali  turėti  ne  daugiau  kaip  4 tarnybinius lengvuosius
automobilius, skirtus naudoti tarnybos reikmėms.
  1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
     2013 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 994
     (nuo 2013 m. lapkričio 8 d.)
     (Žin., 2013, Nr. 115-5748) redakcija
  Vyriausybės  įstaigos  ir  kitos  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos ir įstaigos gali
turėti ne daugiau kaip vieną tarnybinį lengvąjį automobilį, jeigu
šiame  nutarime  nenustatyta  kitaip.  Valstybinė  atominės
energetikos saugos inspekcija branduolinės energetikos srities
veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais valstybinei
priežiūrai vykdyti papildomai gali turėti ne daugiau kaip du
tarnybinius lengvuosius automobilius.
  1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
     2012 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 551
     (nuo 2012 m. gegužės 27 d.)
     (Žin., 2012, Nr. 60-3009) redakcija
  Vyriausybės  įstaigoms,  kitoms  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybei atskaitingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms,
turinčioms šio nutarimo 3 punkte nurodytų lengvųjų automobilių,
įstaigoms prie ministerijų ir kitoms ministerijoms pavaldžioms
valstybės  institucijoms  ir  įstaigoms  tarnybinių ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras