Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

            N U T A R I M A S

       1998 m. lapkričio 17 d. Nr. 1341
             Vilnius

  DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR
        NAUDOJIMO BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE

   Siekdama  taupiai  naudoti  biudžeto  lėšas,  Lietuvos
Respublikos Vyriausybė nutaria:
   1. Nustatyti, kad:
   1.1. ministerijos, Vyriausybės įstaigos, prie ministerijų
įsteigtos valstybės valdymo institucijos ir kitos biudžetinės
įstaigos (toliau vadinama - biudžetinės įstaigos), vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymu, gali naudoti
biudžeto lėšas tarnybiniams lengviesiems automobiliams pirkti iš
šiam tikslui kasmetinėse išlaidų sąmatose numatytų nepaprastųjų
išlaidų. Iš biudžeto lėšų galima įsigyti ne brangesnius kaip 60
tūkst. litų vertės lengvuosius automobilius.
   Ši nuostata netaikoma tam tikros paskirties lengviesiems
automobiliams  su specialia įranga (greitosios pagalbos  ar
operatyviniais tikslais naudojamiems automobiliams), taip pat
Užsienio  reikalų ministerijos Valstybinio  ir  diplomatinio
protokolo  tarnybos  bei diplomatinių  atstovybių  užsienyje
automobiliams;
   1.2. lengvuosius automobilius, ne brangesnius kaip 60 tūkst.
litų vertės, ir lengvuosius automobilius, nurodytus šio nutarimo
1.1 punkto antrojoje pastraipoje, biudžetinės įstaigos (išskyrus
ministerijas  ir  Lietuvos Respublikos  Seimui  atskaitingas
institucijas) gali įsigyti tik steigėjo leidžiamos, o valstybinės
aukštosios mokyklos - tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba
jos įgaliotos institucijos leidžiamos. Brangesnius kaip 60 tūkst.
litų  vertės lengvuosius automobilius  biudžetinės  įstaigos
(įskaitant  ministerijas  ir  Lietuvos  Respublikos  Seimui
atskaitingas institucijas ir valstybines aukštąsias mokyklas)
gali įsigyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidžiamos;
   1.3.  biudžetinėse  įstaigose gali  būti  pareigybiniai
tarnybiniai ar tarnybiniai lengvieji automobiliai;
   1.4.  biudžetinės įstaigos gali nuolat arba  prireikus
(vykstantiems į komandiruotes darbuotojams aptarnauti ir kt.)
naudoti  tarnybinius lengvuosius automobilius  pagal  nuomos
sutartis  su  įmonėmis,  įstaigomis,  organizacijomis  arba
bendrovėmis  (toliau vadinama - įmonės), neviršydamos  joms
nustatytų  lėšų  tarnybiniam ...