Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: VIII-935 Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1998.12.11, Nr.: 109, Publ. Nr.: 2993; Valstybės Žinios, 2007.12.15, Nr.: 132, Publ. Nr.: 5354; Teisės aktų registras, 2017.01.24, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
       SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS
             ĮSTATYMAS
 
       1998 m. lapkričio 24 d. Nr. VIII-935
              Vilnius

   Lietuvos Respublikos
   2017 m. sausio 12 d. įstatymo Nr. XIII-192
   (nuo 2017 m. gegužės 1 d.)
   (TAR, 2017-01-24, 2017-01325) redakcija

  1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
  1. Šis įstatymas nustato smulkiojo ir vidutinio  verslo
subjektų sampratą, smulkiojo ir vidutinio verslo  subjektams
taikomas  valstybės paramos formas, Lietuvos smulkiojo  ir
vidutinio verslo tarybos statusą ir funkcijas.
  2. Šiuo įstatymu sudaromos prielaidos smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtrai ir verslumo skatinimui.
  3. Šio įstatymo nuostatos, reguliuojančios smulkiojo  ir
vidutinio verslo subjektų statusą, taikomos tiek, kiek  jos
neprieštarauja  Europos  Sąjungos  teisės  aktų,   kuriais
vadovaujantis teikiama valstybės pagalba ir nereikšminga  (de
minimis) pagalba smulkiojo ir vidutinio verslo  subjektams,
nuostatoms.
  4. Šis įstatymas suderintas su Europos Sąjungos teisės aktu,
nurodytu šio įstatymo priede.
  
  2 straipsnis. Įstatymo sąvokos
  1. Administracinės paslaugos smulkiajam ir vidutiniam verslui
- informavimo, konsultavimo smulkiojo ir vidutinio  verslo
pradžios, plėtros, tarptautiškumo ir kitais verslui  aktualiais
klausimais paslaugų teikimas, verslo aplinkos ir užsienio rinkų
analizė, tyrimai bei ūkio ministro patvirtintų smulkiojo  ir
vidutinio  verslo  skatinimo  priemonių  vykdymas    arba
administravimas, įgyvendinant smulkiojo ir vidutinio  verslo
politiką.
  2. Ekonominė veikla - savo rizika plėtojama reguliari asmens
veikla siekiant pelno arba individualios veiklos atveju - pajamų,
apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą,  darbų
atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį.
  3. Finansinės paramos priemonės - dalinis ar  visiškas
palūkanų dengimas, tam tikrų išlaidų (steigimo, tyrimų, garantijų
mokesčių, kredito draudimo įmokų, sertifikavimo (registravimo),
atitikties  įvertinimo ir kitų) kompensavimas,  subsidijos,
dotacijos ir finansinės priemonės.
  4. Finansinės priemonės - nacionalinio biudžeto,  Europos
Sąjungos, tarptautinių finansų institucijų ir (ar)  kitomis
lėšomis įgyvendinamos paskolų (labai mažų, lengvatinių ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras