Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

            LIETUVOS RESPUBLIKOS
        SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS
               ĮSTATYMAS
 
       1998 m. lapkričio 24 d. Nr. VIII-935
               Vilnius

 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 
 Šis įstatymas nustato smulkaus ir vidutinio verslo subjektus,
jiems taikomas paramos formas. 

 2 straipsnis. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai 
 Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai yra šie:
 1) fiziniai asmenys, įsigiję patentą, šio patento galiojimo
laikotarpiu;
 2) mikroįmonė - individuali (personalinė) įmonė, kurioje dirba
tik savininkas ir jo šeimos nariai (sutuoktiniai, tėvai, įtėviai,
vaikai, įvaikiai); 
 3) smulki įmonė - įmonė, kurioje vidutinis sąrašinis metinis
darbuotojų skaičius ne daugiau kaip 9; 
 4) vidutinė įmonė - įmonė, kurioje vidutinis sąrašinis metinis
darbuotojų skaičius ne daugiau kaip 49. 

 3 straipsnis. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas
 1. Parama smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikiama
pagal  Vyriausybės, apskričių ar savivaldybių  smulkaus  ir
vidutinio verslo plėtros programas.
 2. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programų rengimas ir
vykdymas finansuojamas iš Vyriausybės ir (arba) savivaldybių
smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondų lėšų.
 3. Lėšos smulkiam ir vidutiniam verslui skatinti numatomos
Valstybės biudžete, savivaldybių biudžetuose bei Vyriausybės
sprendimu skiriamos iš Privatizavimo fondo lėšų.
 4. Verslininkai ir jų organizacijos rengia verslo plėtros
projektus ir įgyvendina juos dalyvaudami Vyriausybės, apskričių
ar (ir) savivaldybių vykdomose smulkaus ir vidutinio verslo
plėtros programose.

 4 straipsnis. Valstybės paramos įgyvendinimas
 Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai gali naudotis šiomis
paramos formomis:
 1) mokestinėmis paskolomis ir mokesčių lengvatomis įstatymų
nustatyta tvarka;
 2) smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondų finansine
parama;
 3) Vyriausybės ir savivaldybių finansine parama pagal smulkaus
ir vidutinio verslo plėtros programas;
 4)  konsultacinėmis  ir mokymo  paslaugomis  lengvatinėmis
sąlygomis pagal verslo plėtojimo programas;
 5) verslo inkubatorių, technologinių parkų paslaugomis; 
 6) pagal Valstybės skolos įstatymo 7 ir 7-1 straipsnius
Vyriausybės įsteigtų garantijų institucijų ir (arba) draudimo
įmonių bei kitų verslo plėtrą skatinančių ...