Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS

            SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS

            ĮSTATYMAS

 

            1998 m. lapkričio 24 d. Nr. VIII-935

            Vilnius

 

            1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

            Šis įstatymas nustato smulkaus ir vidutinio verslo subjektus, jiems taikomas paramos formas.

 

            2 straipsnis. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai

            Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai yra šie:

            1) fiziniai asmenys, įsigiję patentą, šio patento galiojimo laikotarpiu;

            2) mikroįmonė - individuali (personalinė) įmonė, kurioje dirba tik savininkas ir jo šeimos nariai (sutuoktiniai, tėvai, įtėviai, vaikai, įvaikiai);

            3) smulki įmonė - įmonė, kurioje vidutinis sąrašinis metinis darbuotojų skaičius ne daugiau kaip 9;

            4) vidutinė įmonė - įmonė, kurioje vidutinis sąrašinis metinis darbuotojų skaičius ne daugiau kaip 49.

 

            3 straipsnis. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas

            1. Parama smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikiama pagal Vyriausybės, apskričių ar savivaldybių smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programas.

            2. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programų rengimas ir vykdymas finansuojamas iš Vyriausybės ir (arba) savivaldybių smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondų lėšų.

            3. Lėšos smulkiam ir vidutiniam verslui skatinti numatomos Valstybės biudžete, savivaldybių biudžetuose bei Vyriausybės sprendimu skiriamos iš Privatizavimo fondo lėšų.

            4. Verslininkai ir jų organizacijos ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras