Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: VIII-971 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1998.12.31, Nr.: 115, Publ. Nr.: 3230; Valstybės Žinios, 2009.12.31, Nr.: 159, Publ. Nr.: 7207  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMAS

       1998 m. gruodžio 15 d. Nr. VIII-971 
              Vilnius

 (Lietuvos Respublikos 2009 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-635
 (nuo 2010 m. sausio 1 d.) (Žin., 2009, Nr. 159-7207) redakcija)

              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
  1. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas  nustato
civilinės saugos sistemos organizavimo ir veikimo teisinius  ir
organizacinius pagrindus, valstybės ir savivaldybių institucijų
ir įstaigų kompetenciją, kitų įstaigų, ūkio subjektų, gyventojų
teises ir pareigas civilinės saugos srityje.
  2. Šis įstatymas netaikomas organizuojant, koordinuojant ir
vykdant gyventojų paieškos ir gelbėjimo darbus,  atliekamus
vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymu, ir
teršimo incidentų likvidavimo darbus, atliekamus  vadovaujantis
Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymu. 
  3. Šiuo įstatymu įgyvendinamos Europos Sąjungos teisės akto,
nurodyto šio įstatymo priede, nuostatos.
  
  2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
  1. Lietuvos Respublikos
    2015 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XII-1803
    (nuo 2015 m. liepos 1 d.)
    (TAR, 2015-06-25, 2015-10143)
    redakcija
  Cheminis mišinys - dviejų arba daugiau cheminių medžiagų
mišinys arba tirpalas.
  2. Lietuvos Respublikos
    2015 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XII-1803
    (nuo 2015 m. liepos 1 d.)
    (TAR, 2015-06-25, 2015-10143)
    redakcija
  Civilinė sauga - veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų
pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant
ar  susidarius,  ekstremaliųjų  situacijų likvidavimą ir jų
padarinių šalinimą.
  3. Lietuvos Respublikos
    2015 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XII-1803
    (nuo 2015 m. liepos 1 d.)
    (TAR, 2015-06-25, 2015-10143)
    redakcija
  Civilinės  saugos sistemos parengtis - civilinės saugos
sistemos  subjektų  pasirengimas  reaguoti  į  susidariusią
ekstremaliąją situaciją.
  4. Lietuvos Respublikos
    2015 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XII-1803
    (nuo 2015 m. liepos 1 d.)
    (TAR, 2015-06-25, 2015-10143)
    redakcija
  Civilinės  saugos  pratybos - valstybės ir savivaldybių ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras