Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

    LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMAS

       1998 m. gruodžio 15 d. Nr. VIII-971 
              Vilnius

            PIRMASIS SKIRSNIS
 
           BENDROSIOS NUOSTATOS

 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
 Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir
gelbėjimo  sistemos organizavimo ir veikimo  teisinius  bei
organizacinius pagrindus, valstybės ir savivaldybių institucijų,
ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pareigas
ir teises civilinės saugos srityje.

 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
 1. Civilinė sauga - civilinė krašto apsaugos funkcija, apimanti
valstybės institucijų, vietos savivaldos vykdomųjų institucijų,
visų ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų
pasirengimą ekstremaliai situacijai ir veiksmus jai susidarius,
visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išgyventi, šalies
ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios
ekstremalios situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai  šiuose
procesuose dalyvaujant piliečiams.
 2. Ekstremali situacija - padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio,
techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo
veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar
sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą  ar
turtinius nuostolius.
 3. Ekstremalus įvykis - nustatytus kriterijus pasiekęs ar
viršijęs gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio
įvykis, keliantis pavojų žmonėms, jų fiziologinėms ar socialinėms
gyvenimo sąlygoms, turtui, ūkiui ir aplinkai.
 4. Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys:
 1) gamtinės - ryškūs klimatinių sąlygų pakitimai, sukeliantys
stichines  nelaimes,  masinius miškų  ir  durpynų  gaisrus,
geologiškai pavojingus reiškinius, ypač pavojingas arba masines
epidemijas, epizootijas, epifitotijas;
 2) techninės - įvairių technologinių procesų sutrikimai, dėl
kurių  kyla gaisrai, įvyksta sprogimai, patenka į  aplinką
cheminiai ir radioaktyvieji teršalai, griūva pastatai, įvyksta
įvairių transporto rūšių avarijos, energetikos, magistralinių
vamzdynų avarijos ir kiti ekstremalūs įvykiai, būdingi pramonės
objektams ir komunikacijoms;
 3) ekologinės - priežastys, sukeliančios sausumos būklės,
atmosferos sudėties ir savybių, hidrosferos būsenos pakitimus;
 4) socialinės - masinės riaušės ir ...