Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 7 Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodavimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1999.01.13, Nr.: 5, Publ. Nr.: 105 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
            N U T A R I M A S

          1999 m. sausio 6 d. Nr. 7
               Vilnius

 DĖL MOKESČIŲ, RINKLIAVŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS
 VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS BEI VALSTYBĖS PINIGŲ
             FONDUS KODAVIMO

   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo
įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525) 6 straipsnio nuostatomis ir
siekdama, kad surinktieji mokesčiai, rinkliavos ir kitos įmokos
(toliau vadinama - įmokos) būtų operatyviau apskaityti bei
paskirstyti  į  Lietuvos  Respublikos  valstybės  biudžetą,
savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus, Lietuvos
Respublikos Vyriausybė nutaria:
   Nustatyti, kad:
   1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
    2002 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 1979
    (nuo 2002 m. gruodžio 21 d.)
    (Žin., 2002, Nr. 120-5411) redakcija
   Nuo  1999  m.  kovo  1  d.  įmokų mokėtojai, mokestį
išskaičiuojantys asmenys ir asmenys, kuriems įstatymų ar kitų
teisės aktų nustatyta tvarka numatyta prievolė mokėti arba
surinkti bei per teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų ar
teritorinių muitinių surenkamąsias sąskaitas pervesti pinigus
(mokant  pavedimu  arba grynaisiais) į Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų
fondus, privalo nurodyti mokėjimo dokumentuose įmokų kodus.
   2. Už įmokos kodo įrašo teisingumą atsako mokėjimo dokumentą
pildantis asmuo. Jeigu mokėjimo dokumente nurodytas įmokos kodas
neatitinka įmokos pavadinimo, pirmenybė teikiama įmokos kodui.
   3. Nuo 1999 m. kovo 1 d. bankai, gavę mokėjimo dokumentą,
pagal įmokos gavėjo banko kodą ir sąskaitos numerį privalo
patikrinti, ar mokėjimo dokumente būtina nurodyti įmokos kodą.
Jeigu įmokos kodas būtinas, bet jis nenurodytas, arba jeigu
nurodytas  kodas, kurio nėra įmokų kodų  sąraše,  mokėjimo
dokumentas grąžinamas pateikėjui. Įmokų kodai per tarpbankinių
atsiskaitymų elektroninę bylą turi patekti įmokos gavėjo bankui,
o iš jo per banko sąskaitos elektroninį išrašą - įmokos gavėjui.
   4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
    2002 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 1979
    (nuo 2002 m. gruodžio 21 d.)
    (Žin., 2002, Nr. 120-5411) redakcija
   Įmokų kodų, kuriuos mokėjimo dokumentuose privalo nurodyti
įmokų ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras