Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: VIII-1019 Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1999.01.27, Nr.: 11, Publ. Nr.: 239 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIACINĖS SAUGOS ĮSTATYMAS
 
        1999 m. sausio 12 d. Nr. VIII-1019
               Vilnius

            PIRMASIS SKIRSNIS
      ĮSTATYMO PASKIRTIS IR PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
 1. Lietuvos Respublikos
   2010 m. rugsėjo 21 d. įstatymo Nr. XI-1019
   (nuo 2011 m. sausio 1 d.)
   (Žin., 2010, Nr. 119-6043)
   redakcija
 Šis įstatymas reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų, kitų
organizacijų, juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų
santykius,  atsirandančius  dėl veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais ir dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo.
Šis įstatymas nustato radiacinės saugos teisinius pagrindus,
leidžiančius  apsaugoti  žmones  ir  aplinką  nuo  žalingo
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
 2. Neteko galios Lietuvos Respublikos
   2011 m. birželio 28 d. įstatymu Nr. XI-1540
   (nuo 2011 m. spalio 1 d.)
   (Žin., 2011, Nr. 91-4317)

 2 straipsnis. Lietuvos Respublikos
        2011 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. XI-1540
        (nuo 2011 m. spalio 1 d.)
        (Žin., 2011, Nr. 91-4317)
        redakcija
        Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
 1.  Apšvita  -  procesas,  kurio  metu  jonizuojančiosios
spinduliuotės srautas apšvitina žmogų ar aplinką.
 2. Lietuvos Respublikos
   2015 m. gruodžio 15 d. įstatymo Nr. XII-2190
   (nuo 2016 m. gegužės 1 d.)
   (TAR, 2015-12-29, 2015-20893)
   redakcija
 Branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios
spinduliuotės  šaltiniais  -  veikla  su  jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais arba jonizuojančiosios spinduliuotės
aplinkoje, kuria verčiamasi branduolinės energetikos objektuose,
branduolinės energetikos objektų aikštelėse, taip pat veikla su
branduolinio kuro ciklo medžiagomis, branduolinėmis medžiagomis
ir daliosiomis medžiagomis, kurios ir kurių kiekiai nurodyti
Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede.
 3. Darbuotojas, dirbantis su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais, (toliau - darbuotojas) - valstybės tarnautojas, pagal
darbo sutartį ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais dirbantis
darbuotojas,  kurių  veikla  susijusi  su  jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais arba kurie yra jų veikiami ir veikiami
apšvitos, kurios dozė gali viršyti gyventojams ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras