Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

    LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIACINĖS SAUGOS ĮSTATYMAS
 
        1999 m. sausio 12 d. Nr. VIII-1019
               Vilnius

            PIRMASIS SKIRSNIS
      ĮSTATYMO PASKIRTIS IR PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
 1. Šis įstatymas reglamentuoja juridinių asmenų,  įmonių,
neturinčių juridinio asmens teisių, ir fizinių asmenų santykius,
atsirandančius dėl veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais ir dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo. Šis įstatymas
nustato radiacinės saugos teisinius pagrindus,  leidžiančius
apsaugoti  žmones ir aplinką nuo žalingo  jonizuojančiosios
spinduliuotės poveikio.
 2.  Šis įstatymas reglamentuoja santykius,  atsirandančius
naudojant  branduolinę energiją, tiek, kiek  nereglamentuoja
Branduolinės energijos įstatymo nuostatos.

 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
 1.  Apšvita  -  procesas,  kurio  metu  jonizuojančiosios
spinduliuotės srautas apšvitina žmogų ar aplinką.
 2. Darbuotojas, dirbantis su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais (toliau - darbuotojas) - asmuo, dirbantis pagal darbo
sutartį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais arba jų
veikiamas ir veikiamas apšvitos, kurios dozės gali viršyti
gyventojams nustatytas ribas.
 3. Gyventojai - asmenys, išskyrus darbuotojus ir mokinius bei
studentus,  mokymosi  metu  naudojančius  jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinius, ir asmenis, kurie apšvitinami dėl jų
pačių sveikatos priežiūros arba savanoriškai padėdami pacientams
ar dalyvaudami medicininiuose bei biomedicininiuose moksliniuose
tyrimuose.
 4. Jonizuojančioji spinduliuotė - spinduliuotė, kuriai veikiant
biologinėje aplinkoje susidaro skirtingų krūvių jonai.
 5. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai - įrenginiai
bei jų dalys, neturintys radioaktyviųjų medžiagų, bet  dėl
techninių  savybių  galintys  generuoti   jonizuojančiąją
spinduliuotę.
 6.  Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis  -  aparatas,
radioaktyvioji  medžiaga,  įrenginys,  gaminys  arba  prekė,
skleidžiantys  arba  galintys  skleisti   jonizuojančiąją
spinduliuotę.
 7. Leidimas - dokumentas, suteikiantis vienkartinę  teisę
įvežti,  išvežti  arba pervežti  radioaktyviąsias  medžiagas
laikantis šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų
sąlygų ir reikalavimų.
 8.  Licencija ...