Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: VIII-1185 Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1999.06.09, Nr.: 50, Publ. Nr.: 1598; Valstybės Žinios, 2003.03.21, Nr.: 28, Publ. Nr.: 1125  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
   LIETUVOS RESPUBLIKOS AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ
               ĮSTATYMAS

        1999 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1185 
               Vilnius

 (Lietuvos Respublikos 2003 m. kovo 5 d. įstatymo Nr. IX-1355
 (nuo 2003 m. kovo 21 d.) (Žin., 2003, Nr. 28-1125) redakcija)

-----------------------------------------------------------------
 TIC pastaba: Lietuvos Respublikos 2003 m. kovo 5 d. įstatymu
Nr. IX-1355 (nuo 2003 m. kovo 21 d.) (Žin., 2003, Nr. 28-1125)
nustatyta, kad:
 1.  Šis  (Nr.  IX-1355) Įstatymas taikomas autoriams bei
gretutinių teisių subjektams, jeigu jo įsigaliojimo metu nėra
pasibaigę iki šio Įstatymo įsigaliojimo galioję jų teisių į
literatūros,  mokslo ir meno kūrinius ar gretutinių teisių
objektus apsaugos terminai, išskyrus 2 punkte nurodytą atvejį.
 2. Kai fonogramų gamintojų teisių apsaugos, suteiktos pagal
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo
(Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2000, Nr. 60-1985) 50 straipsnio 2
dalį, terminas pasibaigia 2002 m. gruodžio 22 d., fonogramų
gamintojų teisių apsauga pagal šį (IX-1355) Įstatymą iš naujo
nesuteikiama.
 3. Bet kokie veiksmai, padaryti iki šio (IX-1355) Įstatymo
įsigaliojimo ir nepažeidę tuo metu galiojusių įstatymų nuostatų,
nelaikomi teisės pažeidimu ir nėra pagrindas atsirasti pagal šį
Įstatymą suteikiamai teisei į autorinį ar kitą atlyginimą.
 4. Iki šio (IX-1355) Įstatymo įsigaliojimo sudarytos sutartys
taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio (IX-1355) Įstatymo
nuostatoms.
-----------------------------------------------------------------

              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
                
 1 straipsnis. Bendrosios nuostatos
 1. Šis Įstatymas nustato:
 1) autorių teises į literatūros, mokslo ir meno  kūrinius
(autorių teises);
 2)  atlikėjų,  fonogramų  gamintojų,   transliuojančiųjų
organizacijų ir audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo  įrašo
gamintojų teises (gretutines teises);
 3) duomenų bazių gamintojų teises (sui generis teises);
 4)  autorių  teisių ir gretutinių teisių   įgyvendinimą,
kolektyvinį administravimą ir gynimą, taip pat sui generis teisių
įgyvendinimą ir gynimą.
 2. Šio Įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės
aktais, nurodytais Įstatymo priede.

 2 straipsnis. Pagrindinės ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras