Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

   LIETUVOS RESPUBLIKOS AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ
               ĮSTATYMAS

        1999 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1185 
               Vilnius

              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS

 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
 Šis įstatymas nustato:
 1) autorių teises į literatūros, mokslo ir meno kūrinius
(autorių teisės);
 2)  atlikėjų,  fonogramų  gamintojų,  transliuojančiųjų
organizacijų ir audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo
gamintojų teises (gretutinės teisės);
 3) specialiąsias (sui generis) duomenų bazių teisinės apsaugos
nuostatas;
 4)  autorių  teisių ir  gretutinių  teisių  įgyvendinimą,
kolektyvinį administravimą ir gynimą.

 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
 1. Audiovizualinis kūrinys - kinematografinis kūrinys ar kitas
kinematografinėmis priemonėmis išreikštas kūrinys, sudarytas iš
tarpusavyje susijusių vaizdų, perteikiančių judesį, lydimą arba
nelydimą  garso, įrašytas (užfiksuotas) materialioje  vaizdo
įrašymo laikmenoje.
 2. Autoriaus teisių subjektas - autorius, kitas fizinis arba
juridinis asmuo ar įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, šio
įstatymo  nustatytais atvejais turintys  išimtines  turtines
autoriaus teises, taip pat fizinis arba juridinis asmuo ar įmonė,
neturinti juridinio asmens teisių, kuriems perėjo išimtinės
turtinės autoriaus teisės (autoriaus teisių perėmėjas).
 3. Atlikėjas - aktorius, dainininkas, muzikantas, šokėjas ar
kitas   asmuo,  vaidinantis,  dainuojantis,   skaitantis,
deklamuojantis, kitaip atliekantis literatūros, meno, cirko ar
liaudies meno kūrinius. Šiame įstatyme atlikėju taip pat laikomas
spektaklio ar kito sceninio atlikimo režisierius, orkestro,
ansamblio ar choro vadovas ir dirigentas. 
 4. Atgaminimas - kūrinio ar gretutinių teisių objekto kopijos
(kopijų) gaminimas bet kokiu būdu ir bet kokia forma, įskaitant
viso kūrinio ar gretutinių teisių objekto arba jų  dalies
nuolatinį ar laikiną saugojimą elektronine forma.
 5. Citata - palyginti trumpa iš kito kūrinio pateikiama
ištrauka, skirta įrodyti arba padaryti suprantamais  paties
autoriaus teiginius, arba padaryti nuorodą į kito autoriaus
požiūrį ar mintis originalo formuluotėje. 
 6. Duomenų bazė - kūrinių, duomenų arba kitokios medžiagos
susistemintas ar metodiškai sutvarkytas ...