Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ

            ĮSTATYMAS

 

            1999 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1185

            Vilnius

 

            I SKYRIUS

            BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

            Šis įstatymas nustato:

            1) autorių teises į literatūros, mokslo ir meno kūrinius (autorių teisės);

            2) atlikėjų, fonogramų gamintojų, transliuojančiųjų organizacijų ir audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojų teises (gretutinės teisės);

            3) specialiąsias (sui generis) duomenų bazių teisinės apsaugos nuostatas;

            4) autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimą, kolektyvinį administravimą ir gynimą.

 

            2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

            1. Audiovizualinis kūrinys - kinematografinis kūrinys ar kitas kinematografinėmis priemonėmis išreikštas kūrinys, sudarytas iš tarpusavyje susijusių vaizdų, perteikiančių judesį, lydimą arba nelydimą garso, įrašytas (užfiksuotas) materialioje vaizdo įrašymo laikmenoje.

            2. Autoriaus teisių subjektas - autorius, kitas fizinis arba juridinis asmuo ar įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, šio įstatymo nustatytais atvejais turintys išimtines turtines autoriaus teises, taip pat fizinis arba juridinis asmuo ar įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, kuriems perėjo išimtinės turtinės autoriaus teisės (autoriaus teisių perėmėjas).

            3. Atlikėjas - aktorius, dainininkas, muzikantas, šokėjas ar kitas asmuo, vaidinantis, dainuojantis, skaitantis, deklamuojantis, kitaip atliekantis literatūros, meno, cirko ar liaudies meno kūrinius ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras