Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: VIII-1227 Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1999.07.07, Nr.: 59, Publ. Nr.: 1916; Valstybės Žinios, 1999.07.09, Nr.: 60; Valstybės Žinios, 2008.07.19, Nr.: 82, Publ. Nr.: 3233; Teisės aktų registras, 2016.12.23, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
            LIETUVOS RESPUBLIKOS
          FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO
              ĮSTATYMAS

        1999 m. birželio 15 d. Nr. VIII-1227 
              Vilnius

   Lietuvos Respublikos
   2016 m. gruodžio 15 d. įstatymo Nr. XIII-96*
   (nuo 2017 m. kovo 1 d.)
   (TAR, 2016-12-23, 2016-29408) redakcija

*TIC pastaba: šio įstatymo ištrauka:
  "2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir
          įgyvendinimas
  <...>
  3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo išduoti auditorių ir audito
įmonių pažymėjimai prilyginami šio įstatymo nustatyta  tvarka
išduotiems pažymėjimams.
  4. Asmenims, iki šio įstatymo įsigaliojimo  išlaikiusiems
vieną ar kelis šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto  Lietuvos
Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 12 straipsnyje
nurodytus kvalifikacinius auditoriaus egzaminus, taikomas  šio
įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos finansinių
ataskaitų audito įstatymo 9 straipsnio 4 punkte  nustatytas
laikotarpis.
  5.  Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtas  finansinių
ataskaitų auditas, finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūra
ir tyrimas bei priimti sprendimai dėl gautų skundų vykdomi pagal
iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Lietuvos  Respublikos
audito įstatymo nuostatas.
  6. Nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos nuoroda į  Lietuvos
Respublikos  audito  įstatymą laikoma nuoroda į   Lietuvos
Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymą, o nuorodos  į
sąvokas "auditas", "audito ataskaita" laikomos nuorodomis  į
sąvokas "finansinių ataskaitų auditas", "finansinių  ataskaitų
audito ataskaita".
  7. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos
finansinių ataskaitų audito įstatymo 12 straipsnio 4  dalies
nuostatos dėl Egzaminų komisijos personalinės sudėties taikomos
nuo 2017 m. kovo 1 d.
  8. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos
finansinių ataskaitų audito įstatymo 2 straipsnio 32 dalies  9
punkte nurodytoms viešojo intereso įmonėms šio įstatymo  1
straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų
audito įstatymo 69 straipsnio nuostatos taikomos nuo 2017  m.
liepos 1 d., o šių įmonių finansinių ataskaitų auditui  šio
įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos finansinių
ataskaitų audito įstatymo reikalavimai taikomi atliekant ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras