Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: VIII-1316 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1999.07.30, Nr.: 66, Publ. Nr.: 2130; Valstybės Žinios, 1999.12.09, Nr.: 105; Valstybės Žinios, 2002.05.04, Nr.: 45, Publ. Nr.: 1708  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
     LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS
 
        1999 m. liepos 8 d. Nr. VIII-1316
               Vilnius
 
 (Lietuvos Respublikos 2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855
  (nuo 2002 m. liepos 1 d.) (Žin., 2002, Nr. 45-1708) redakcija)

              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS

 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
 Šis  Įstatymas  nustato pagrindinius valstybės   tarnybos
principus, valstybės tarnautojo statusą, atsakomybę,  darbo
užmokestį, socialines ir kitas garantijas, valstybės  tarnybos
valdymo teisinius pagrindus.

 2 straipsnis. Lietuvos Respublikos
        2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855
        (nuo 2002 m. gegužės 1 d.)
        (Žin., 2002, Nr. 45-1708)
        redakcija
        Pagrindinės Įstatymo sąvokos
 1. Valstybės tarnyba - teisinių santykių, atsirandančių įgijus
valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, taip
pat atsirandančių dėl valstybės tarnautojo viešojo administravimo
veiklos valstybės ar savivaldybės institucijoje ar  įstaigoje
įgyvendinant tam tikros valstybės valdymo srities politiką  ar
užtikrinant jos įgyvendinimo koordinavimą, koordinuojant  tam
tikros valstybės valdymo srities įstaigų veiklą,  valdant,
paskirstant  finansinius  išteklius ir  kontroliuojant   jų
panaudojimą, atliekant auditą, priimant ir įgyvendinant  teisės
aktus,  valstybės ir savivaldybių institucijų ar   įstaigų
sprendimus  viešojo  administravimo srityje,  rengiant   ar
koordinuojant teisės aktų, sutarčių ar programų projektus  ir
teikiant dėl jų išvadas, valdant personalą arba turint  viešojo
administravimo įgaliojimus nepavaldžių asmenų atžvilgiu, visuma.
 2. Valstybės tarnautojas - fizinis asmuo, einantis  pareigas
valstybės tarnyboje ir atliekantis šio straipsnio 1  dalyje
nurodytą viešojo administravimo veiklą.
 3. Valstybės tarnautojo statusas - valstybės tarnautojo teisinė
padėtis.
 4. Lietuvos Respublikos
   2009 m. birželio 11 d. įstatymo Nr. XI-286
   (nuo 2009 m. birželio 25 d.)
   (Žin., 2009, Nr. 75-3065)
   redakcija
 Valstybės  ir  savivaldybių  institucijos  ir  įstaigos -
atstovaujamosios,  valstybės  vadovo,  vykdomosios, teisminės
valdžios institucijos, teisėsaugos institucijos ir įstaigos,
auditą,  kontrolę  (priežiūrą)  atliekančios ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras