Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

     LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS
 
        1999 m. liepos 8 d. Nr. VIII-1316
               Vilnius
 
            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS

 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
 Šis  įstatymas  nustato  pagrindinius  valstybės  tarnybos
principus, valstybės tarnautojo statusą ir valstybės tarnybos
valdymo teisinius pagrindus.

 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
 1. Valstybės tarnyba - teisinių santykių tarnyboje visuma,
reglamentuojama valstybės teisės aktais, nustatančiais valstybės
tarnautojo statuso įgijimą, pasikeitimą ir praradimą.
 2. Valstybės tarnautojas - fizinis asmuo, įgijęs šio ir kitų
įstatymų nustatytą valstybės tarnautojo statusą ir valstybės
(valstybinėse  ir savivaldybių) institucijose  ar  įstaigose
atliekantis viešojo administravimo, ūkines ar technines funkcijas
arba teikiantis viešąsias paslaugas visuomenei. 
 3. Valstybės tarnautojo statusas - šio ir kitų įstatymų
apibrėžtų tarnybinių teisių ir pareigų visuma, nustatoma teisės
aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnautojo priėmimą ir
atleidimą iš valstybės tarnybos, jo teises, pareigas, atsakomybę,
darbo užmokestį ir socialines bei kitas garantijas.
 4. Valstybės tarnautojo statuso praradimas - šio įstatymo ir
kitų teisės aktų nustatytų viešojo administravimo  funkcijų
valstybės ar savivaldybės institucijose ar įstaigose atlikimo
teisės, kitų teisių, pareigų, atsakomybės, darbo užmokesčio ir
socialinių bei kitų garantijų netekimas ir šių asmenų atleidimas
iš valstybės tarnybos su teise ar be jos šio įstatymo nustatyta
tvarka grįžti į valstybės tarnybą.
 5. Viešasis administravimas - įstatymų ir kitų teisės aktų
reglamentuojama valstybės ir vietos savivaldos institucijų, kitų
įstatymais įgaliotų subjektų vykdomoji veikla, skirta valstybės
ar  vietos  savivaldos institucijų aktams  įgyvendinti  bei
numatytoms viešosioms paslaugoms administruoti. 
 6. Viešojo administravimo valstybės tarnautojas - valstybės
tarnautojas, dirbantis valstybės ar savivaldybės institucijoje ar
įstaigoje ir atliekantis įstatymų ir jų pagrindu priimtų teisės
aktų nustatytas viešojo administravimo funkcijas.
 7. Karjeros valstybės tarnautojas - viešojo administravimo
valstybės  tarnautojas,  konkurso būdu priimtas  į  tarnybą
neterminuotam laikui, prisiekęs ...