Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: VIII-1392 Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1999.11.19, Nr.: 98, Publ. Nr.: 2813 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
      LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS ORO APSAUGOS
               ĮSTATYMAS
 
       1999 m. lapkričio 4 d. Nr. VIII-1392
               Vilnius

            PIRMASIS SKIRSNIS

           BENDROSIOS NUOSTATOS

 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
 1. Šis įstatymas: 
 1) nustato asmenų teises į švarų orą, pareigas saugoti aplinkos
orą nuo taršos, susijusios su žmonių veikla, ir mažinti jos
daromą žalą žmonių sveikatai bei aplinkai; 
 2) nustato priemones, ribojančias aplinkos oro taršą  ir
mažinančias jos neigiamą poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai;
 3) reglamentuoja visuomeninius santykius aplinkos oro apsaugos
ir kokybės valdymo srityse.
 2. Šis įstatymas nereglamentuoja radioaktyviosios taršos, taip
pat aplinkos oro taršos, kuri gali atsirasti dėl gamtos procesų
ar dėl teršalų pernašų iš kitų valstybių.
 3. Lietuvos Respublikos
   2017 m. balandžio 27 d. įstatymo Nr. XIII-322
   (nuo 2017 m. liepos 1 d.)
   (TAR, 2017-05-05, 2017-07682) redakcija
 Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės
aktais, nurodytais šio įstatymo priede.

 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
 1. Lietuvos Respublikos
   2017 m. balandžio 27 d. įstatymo Nr. XIII-322
   (nuo 2017 m. liepos 1 d.)
   (TAR, 2017-05-05, 2017-07682) redakcija
 Aplinkos oras - troposferos oras (ne patalpų), išskyrus darbo
aplinkos darbovietėse orą, kuriam taikomi socialinės apsaugos ir
darbo  ministro  ir  sveikatos  apsaugos ministro nustatyti
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir su kuriuo kiti
visuomenės nariai įprastai sąlyčio neturi.
 2. Užterštumo lygis - vieno arba daugiau teršalų koncentracija
aplinkos ore arba jų nusėdimas paviršiuje per tam tikrą laiką.
 3. Lietuvos Respublikos
   2017 m. balandžio 27 d. įstatymo Nr. XIII-322
   (nuo 2017 m. liepos 1 d.)
   (TAR, 2017-05-05, 2017-07682) redakcija
 Ribinė  aplinkos  oro  užterštumo vertė (toliau - ribinė
užterštumo vertė) - mokslinėmis žiniomis pagrįsta aplinkos oro
užterštumo lygio vertė, kuri nustatyta aplinkos ministro ir
sveikatos apsaugos ministro siekiant išvengti kenksmingo poveikio
žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai, užkirsti jam kelią ar jį
sumažinti ir kurios negalima viršyti nuo aplinkos ministro ir
sveikatos apsaugos ministro nustatytos datos.
 4. Lietuvos Respublikos
   2017 m. balandžio 27 d. įstatymo ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras