Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 515 Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1999.12.03, Nr.: 103, Publ. Nr.: 2972; Valstybės Žinios, 1999.12.09, Nr.: 105  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
         1999 m. lapkričio 29 d. Nr. 515
               Vilnius
                
   DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR
           ATSKAITOMYBĖS TVARKOS

   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
   2018 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. V-371
   (nuo 2018 m. liepos 1 d.)
   (TAR, 2018-04-04, 2018-05294) redakcija
                 
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos  priežiūros
įstaigų įstatymo 10 straipsnio 11 punktu:
  1. Tvirtinu pridedamus:
  1.1. Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir  kitų
tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir
saugojimo terminus (toliau - Sąrašas ir saugojimo terminai);
  1.2. Privalomų sveikatos statistikos ataskaitos  formų,
pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir  saugojimo
terminus;
  1.3. Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų  pateikimo
valstybės institucijoms tvarką (toliau - Tvarka).
  2. Nustatau, kad:
  2.1. apskaitą sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau  -
įstaiga) vykdo sveikatos priežiūros specialistai,  pildydami
Sąraše ir saugojimo terminuose nurodytas privalomas  sveikatos
statistikos apskaitos ir kitas tipines formas (toliau - apskaitos
dokumentai);
  2.2. elektroniniu būdu galima pildyti visus  apskaitos
dokumentus, naudojamus įstaigose, tačiau turi būti  laikomasi
teisės aktuose nustatytų jų turinio reikalavimų.  Elektroniniu
būdu užpildyti apskaitos dokumentai gali būti išspausdinami tik
tais atvejais, kai dėl technologinių priežasčių jų  gauti
neįmanoma iš įstaigų informacinių sistemų ar per  Elektroninės
sveikatos  paslaugų  ir  bendradarbiavimo   infrastruktūros
informacinę sistemą arba apskaitos dokumentų reikia teisėtvarkos
institucijoms ir teismams jų funkcijoms vykdyti. Jeigu apskaitos
dokumentai įstaigose tvarkomi elektroniniu būdu, įstaigos privalo
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio įsakymo, Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės  aktų
nustatytų apskaitos dokumentų, asmens duomenų ir ypatingų asmens
duomenų tvarkymo reikalavimų;
  2.3.  elektroniniu būdu užpildyti apskaitos  dokumentai
nespausdinami  ir  neperklijuojami  į  popierinės ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras