Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 515 Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1999.12.03, Nr.: 103, Publ. Nr.: 2972; Valstybės Žinios, 1999.12.09, Nr.: 105  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
         1999 m. lapkričio 29 d. Nr. 515
               Vilnius
                
    DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR
            ATSKAITOMYBĖS TVARKOS
                 
 Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros  įstaigų
įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr.
109-2995) 10 straipsnio 11 punkto reikalavimus,
 1. T v i r t i n u:
 1.1. Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių
formų,  pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą  ir
saugojimo terminus (1 priedas);
 1.2. Privalomų sveikatos statistikos ataskaitos formų, pildomų
sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir saugojimo terminus (2
priedas);
 1.3. Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų  pateikimo
valstybės institucijoms tvarką (3 priedas).
 2. Nustatau, kad:
 2.1. apskaitą sveikatos priežiūros įstaigoje vykdo  sveikatos
priežiūros darbuotojai, pildydami patvirtintas apskaitos formas;
 2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
    2009 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-1010
    (nuo 2009 m. gruodžio 18 d.)
    (Žin., 2009, Nr. 149-6685) redakcija
 privačios sveikatos priežiūros įmonės šio įsakymo 1.1 ir 1.2
punktuose  nurodytas veiklos statistinės ataskaitas pateikia
Higienos institutui;
 2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
    2009 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-1010
    (nuo 2009 m. gruodžio 18 d.)
    (Žin., 2009, Nr. 149-6685) redakcija
 ataskaitų pateikimo grafiką ataskaitinių metų pabaigoje sudaro
ir tvirtina Higienos instituto direktorius;
 2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
    2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. V-957
    (nuo 2017 m. rugpjūčio 11 d.)
    (TAR, 2017-08-10, 2017-13243) redakcija
 viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros
klinikų filialas Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė,
Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Lietuvos sporto
medicinos  centras, Valstybinis psichikos sveikatos centras,
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, viešosios įstaigos Vilniaus
universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas Valstybinis
patologijos centras ir Valstybinė teismo medicinos tarnyba savo
kuravimo ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras