Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
         1999 m. lapkričio 29 d. Nr.515
               Vilnius
                
    DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR
            ATSKAITOMYBĖS TVARKOS
                 
 Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros  įstaigų
įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr.
109-2995) 10 straipsnio 11 punkto reikalavimus,
 1. T v i r t i n u:
 1.1. Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių
formų,  pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą  ir
saugojimo terminus (1 priedas);
 1.2. Privalomų sveikatos statistikos ataskaitos formų, pildomų
sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir saugojimo terminus (2
priedas);
 1.3. Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų  pateikimo
valstybės institucijoms tvarką (3 priedas).
 2. Nustatau, kad:
 2.1. apskaitą sveikatos priežiūros įstaigoje vykdo  sveikatos
priežiūros darbuotojai, pildydami patvirtintas apskaitos formas;
 2.2.  privačios sveikatos priežiūros įstaigos  užpildytas
ataskaitas  pateikia  Statistikos  departamento   apskrities
statistikos valdybai, miesto (rajono) statistikos skyriui, kitos
sveikatos  priežiūros įstaigos, valstybės bei  savivaldybių
institucijos, įmonės, įstaigos ir organizacijos - 3  priede
nurodytoms institucijoms;
 2.3. ataskaitų pateikimo grafiką ataskaitinių metų  pabaigoje
sudaro ir tvirtina Lietuvos sveikatos informacijos  centro
direktorius; 
 2.4. Respublikinis leidybos ir spaudos paslaugų biuras parengia
ir padaugina Lietuvos sveikatos informacijos centro  nurodytu
tiražu patvirtintas privalomų sveikatos statistikos  ataskaitų
formas (išskyrus formas SV-1P, SV-2P).
 3.  Laikau netekusiais galios šiuos Sveikatos   apsaugos
ministerijos įsakymus: 1991 12 17 Nr. 391 "Dėl  Respublikos
sveikatos įstaigų ir privačia praktika užsiimančių  medikų
aprūpinimo medicininės ir buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės
formomis", 1992 09 02 Nr. 316 "Dėl statistinės ataskaitos formų
patvirtinimo", 1993 02 17 Nr. 74 "Dėl maisto produktų  kokybės
pažymėjimų formų patvirtinimo", 1993 11 26 Nr. 476 "Dėl susirgimų
maliarija registravimo apskaitos", 1994 10 05 Nr. 336  "Dėl
unifikuotų Sveikatos apsaugos ...