Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

            Į S A K Y M A S

 

            1999 m. lapkričio 29 d. Nr.515

            Vilnius

 

            DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR

            ATSKAITOMYBĖS TVARKOS

 

            Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995) 10 straipsnio 11 punkto reikalavimus,

            1. T v i r t i n u:

            1.1. Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir saugojimo terminus (1 priedas);

            1.2. Privalomų sveikatos statistikos ataskaitos formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir saugojimo terminus (2 priedas);

            1.3. Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų pateikimo valstybės institucijoms tvarką (3 priedas).

            2. Nustatau, kad:

            2.1. apskaitą sveikatos priežiūros įstaigoje vykdo sveikatos priežiūros darbuotojai, pildydami patvirtintas apskaitos formas;

            2.2. privačios sveikatos priežiūros įstaigos užpildytas ataskaitas pateikia Statistikos departamento apskrities statistikos valdybai, miesto (rajono) statistikos skyriui, kitos sveikatos priežiūros įstaigos, valstybės bei savivaldybių institucijos, įmonės, įstaigos ir organizacijos - 3 priede nurodytoms institucijoms;

            2.3. ataskaitų pateikimo grafiką ataskaitinių metų pabaigoje sudaro ir tvirtina Lietuvos sveikatos informacijos centro direktorius;

            2.4. Respublikinis leidybos ir spaudos paslaugų biuras parengia ir padaugina Lietuvos sveikatos informacijos centro nurodytu tiražu ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras