Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 5 Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2000.01.14, Nr.: 4, Publ. Nr.: 113 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
          2000 m. sausio 6 d. Nr. 5
               Vilnius
 
  DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
                 
 Vadovaudamasis Jungtinių Tautų 1961 m. Bendrosios  narkotinių
medžiagų konvencijos, 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos
nuostatomis bei Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių
medžiagų kontrolės įstatymu (Žin.,1998, Nr.8-161):
 1. T v i r t i n u Narkotinių ir psichotropinių  medžiagų
sąrašus (pridedama).
 2. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos  sveikatos
apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr.239 "Dėl
narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašo patvirtinimo"(Žin.,
1997, Nr.42-1043; 1999, Nr.59-1939).
 3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
   2013 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V-601
   (nuo 2013 m. birželio 19 d.)
   (Žin., 2013, Nr. 64-3185) redakcija
 Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Valstybinės vaistų kontrolės
tarnybos  prie  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos
ministerijos viršininkui.

 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS         RAIMUNDAS ALEKNA
             ______________
 
                      PATVIRTINTA
                  sveikatos apsaugos ministro
                  2000 m. sausio 6 d. įsakymu
                        Nr.5
 
     NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAI
                
              I SĄRAŠAS
 
   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
   2015 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-336
   (nuo 2015 m. kovo 19 d.)
   (TAR, 2015-03-18, 2015-03951),
   2015 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. V-1062
   (nuo 2015 m. rugsėjo 26 d.)
   (TAR, 2015-09-25, 2015-14188),
   2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1511
   (nuo 2015 m. gruodžio 31 d.)
   (TAR, 2015-12-30, 2015-20982),
   2016 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-868
   (nuo 2016 m. liepos 1 d.)
   (TAR, 2016-06-30, 2016-17968),
   2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-22
   (nuo 2017 m. sausio 12 d.)
   (TAR, 2017-01-11, 2017-00727),
   2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-853
   (nuo 2017 m. liepos 12 d.)
   (TAR, 2017-07-11, 2017-11866),
   2017 m. rugsėjo ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras