Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 49 Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2000.02.02, Nr.: 10, Publ. Nr.: 253 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
          2000 m. sausio 28 d. Nr. 49
               Vilnius
 
     DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
 
  Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  sveikatos draudimo
įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi ir įvertinęs Valstybinės ligonių
kasos  prie  Sveikatos apsaugos ministerijos ir Privalomojo
sveikatos draudimo tarybos nuomones:
(Preambulė - Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2016 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-955
(nuo 2016 m. liepos 26 d.)
(TAR, 2016-07-25, 2016-21008) redakcija)
  1. T v i r t i n u:
  1.1. Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A
sąrašą) (pridedama).
  1.2. Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašą) (pridedama).
  1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
     2009 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-52
     (nuo 2009 m. vasario 13 d.)
     (Žin., 2009, Nr. 17-675) redakcija
  Kompensuojamųjų vaistų skyrimo retoms ligoms gydyti tvarkos
aprašą (pridedama).
  2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
    2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-127
    (nuo 2018 m. vasario 8 d.)
    (TAR, 2018-02-07, 2018-01946) redakcija
  N u s t a t a u, kad kompensuojamieji vaistiniai preparatai
skiriami  gydymui  atsižvelgiant  į  vaistinio  preparato
charakteristikų santraukoje pateiktą klinikinę informaciją, kiek
tai neprieštarauja A ir B sąrašuose nurodytoms kompensuojamųjų
vaistinių  preparatų skyrimo sąlygoms ir sveikatos apsaugos
ministro patvirtintuose diagnostikos bei gydymo tvarkos aprašuose
nustatytiems reikalavimams.
  3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
    2015 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-638
    (nuo 2015 m. gegužės 30 d.)
    (TAR, 2015-05-29, 2015-08272)
    redakcija
  Pavedu  įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal
veiklos sritį. 
 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS         RAIMUNDAS ALEKNA
             ____________
 
                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos 
                sveikatos apsaugos ministro 
                2000 m. sausio 28 d. 
                įsakymu Nr. 49

   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
   2010 m. birželio ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras