Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
          2000 m. sausio 28 d. Nr.49
               Vilnius
 
     DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
 
 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo
(Žin., 1996, Nr.55-1287; 1999, Nr.62-2035) 9 straipsnio 1 dalimi
bei Privalomojo sveikatos draudimo tarybos teikimu,
 1. T v i r t i n u:
 1.1. Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą  (A
sąrašą) (pridedama).
 1.2. Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašą) (pridedama).
 2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja patvirtinus ir įsigaliojus
naujam Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainynui.
 3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Farmacijos departamento prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui Gintautui Viskaičiui.
 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS         RAIMUNDAS ALEKNA
             ____________
 
                      PATVIRTINTA
                  sveikatos apsaugos ministro
                   2000 01 28 įsakymu Nr.49
 
 LIGŲ IR KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ JOMS GYDYTI SĄRAŠAS (A SĄRAŠAS)
 (vaikams iki 16 metų vaistai pagal visas ligas kompensuojami
               100%)

-----------------------------+------------+----------------------
LIGOS PAVADINIMAS      |LIGOS KODAS | VAISTAI
-----------------------------+------------+----------------------
      I. INFEKCINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS (100%)

 Tuberkuliozė         A15 - A19 Amikacinum*
 *skiriama tik esant           Cycloserinum*
 tuberkuliozės mikobakterijos       Ethambutolum
 atsparioms formoms dviem ir       Isoniazidum
 daugiau                 Ofloxacinum*
 prieštuberkulioziniams          Pyrazinamidum
 vaistams po gydymo kurso         Pyridoxinum
 stacionare.               (ligoniams,
                     vartojantiems
                     izoniazidą)
                     Prothionamidum*
                     Rifampicinum
                     Rifampicinum+
                     Isoniazidum

 Nenormali tuberkulino mėginio R76.1   Isoniazidum*
 reakcija, komplikacijos po  T88.1
 imunizacijos ...