Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

            Į S A K Y M A S

 

            2000 m. sausio 28 d. Nr.49

            Vilnius

 

            DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr.55-1287; 1999, Nr.62-2035) 9 straipsnio 1 dalimi bei Privalomojo sveikatos draudimo tarybos teikimu,

            1. T v i r t i n u:

            1.1. Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą) (pridedama).

            1.2. Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašą) (pridedama).

            2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja patvirtinus ir įsigaliojus naujam Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainynui.

            3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui Gintautui Viskaičiui.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMUNDAS ALEKNA

            ____________

 

            PATVIRTINTA

            sveikatos apsaugos ministro

            2000 01 28 įsakymu Nr.49

 

            LIGŲ IR KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ JOMS GYDYTI SĄRAŠAS (A SĄRAŠAS)

            (vaikams iki 16 metų vaistai pagal visas ligas kompensuojami

            100%)

 

-----------------------------+------------+---------------------- LIGOS PAVADINIMAS |LIGOS KODAS | VAISTAI -----------------------------+------------+----------------------

            I. INFEKCINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras