Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: VIII-1682 Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2000.06.02, Nr.: 45, Publ. Nr.: 1288; Valstybės Žinios, 2004.04.27, Nr.: 61, Publ. Nr.: 2181; Teisės aktų registras, 2016.07.13, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
            LIETUVOS RESPUBLIKOS
           CENTRINIŲ KREDITO UNIJŲ
              ĮSTATYMAS
 
        2000 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1682
               Vilnius
 
   Lietuvos Respublikos
   2016 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XII-2566
   (nuo 2017 m. sausio 1 d.)
   (TAR, 2016-07-13, 2016-20319) redakcija

            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
                
  1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 
  1.  Šis  įstatymas  nustato centrinių  kredito   unijų
licencijavimo, veiklos, pabaigos, pertvarkymo ir  priežiūros
tvarką, kad centrinių kredito unijų veikla būtų stabili  ir
patikima. 
  2. Šiuo įstatymu įgyvendinami Įstatymo priede  nurodyti
Europos Sąjungos teisės aktai.
  3. Šio įstatymo nuostatos taikomos atsižvelgiant į 2013  m.
spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013,  kuriuo
Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję
su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika
(OL 2013 L 287, p. 63) (toliau - Reglamentas (ES) Nr. 1024/2013),
ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas.
  
  2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
  1. Administracijos vadovai - centrinės kredito  unijos
administracijos vadovas ir jo pavaduotojas.
  2. Apyvartai proporcingos išmokos - išmokos centrinės kredito
unijos nariams iš pelno, mokamos proporcingai centrinės kredito
unijos narių palūkanų apyvartai centrinėje kredito unijoje.
  3. Asocijuotas investuotojas - fizinis arba juridinis asmuo,
išskyrus kredito uniją ir valstybę, kurio pajinis  įnašas
pagrindinio pajaus įsigijimo metu sudaro ne mažiau kaip  10
procentų centrinės kredito unijos nuosavo kapitalo. 
  4. Centrinė kredito unija - Lietuvos Respublikoje  įsteigta
kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių
ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš šio įstatymo  nustatytų
neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu, taip pat  turi
teisę verstis kitų šio įstatymo nustatytų licencinių ir  kitų
finansinių paslaugų teikimu šio įstatymo nustatytiems asmenims ir
prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę, taip pat atlieka
kitas šio įstatymo nustatytas funkcijas.
  5.  Centrinės kredito unijos nario palūkanų   apyvarta
centrinėje kredito unijoje (toliau - apyvarta) -  finansiniais ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras