Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: VIII-1835 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2000.07.31, Nr.: 64, Publ. Nr.: 1914; Valstybės Žinios, 2000.08.11, Nr.: 68; Valstybės Žinios, 2003.12.30, Nr.: 123, Publ. Nr.: 5574  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS
                
        2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835
               Vilnius

 (Lietuvos Respublikos 2003 m. gruodžio 11 d. įstatymo Nr. IX-1889
 (nuo 2004 m. sausio 1 d.) (Žin., 2003, Nr. 123-5574) redakcija)

            PIRMASIS SKIRSNIS
            BENDROSIOS NUOSTATOS

 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymo sritis
        (Pavadinimas - Lietuvos Respublikos
        2015 m. lapkričio 24 d. įstatymo Nr. XII-2062
        (nuo 2015 m. gruodžio 3 d.)
        (TAR, 2015-12-02, 2015-19173) redakcija)
 1. Šis Įstatymas reglamentuoja įmonių, kurių teisinės  formos
yra akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė,  steigimą,
valdymą, veiklą, reorganizavimą, pertvarkymą, atskyrimą  ir
likvidavimą, akcininkų teises ir pareigas, taip pat  užsienio
bendrovių filialų steigimą bei jų veiklos nutraukimą. Kai  šio
Įstatymo normos taikomos ir akcinei bendrovei, ir  uždarajai
akcinei bendrovei, vartojamas žodis "bendrovė".
 2. Lietuvos Respublikos
   2006 m. birželio 22 d. įstatymo Nr. X-715
   (nuo 2006 m. liepos 14 d.)
   (Žin., 2006, Nr. 77-2964) ir
   2009 m. liepos 17 d. įstatymo Nr. XI-354
   (nuo 2009 m. liepos 31 d.)
   (Žin., 2009, Nr. 91-3914)
   redakcija
 Įstatyme  nenustatytus  akcinių  bendrovių,  kurios  pagal
Vertybinių  popierių  įstatymą  laikomos vertybinių popierių
emitentais, reglamentavimo ypatumus nustato Vertybinių popierių
įstatymas. Šio Įstatymo nuostatos dėl akcinių bendrovių, kurių
akcijomis  leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, taikomos
akcinėms bendrovėms, kurių akcijomis leista prekiauti Lietuvos
Respublikoje,  kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar
Europos ekonominei erdvei priklausančioje valstybėje veikiančioje
reguliuojamoje rinkoje.
 3. Lietuvos Respublikos
   2015 m. lapkričio 24 d. įstatymo Nr. XII-2062
   (nuo 2015 m. gruodžio 3 d.)
   (TAR, 2015-12-02, 2015-19173) redakcija
 Šis Įstatymas finansų įstaigoms taikomas tiek, kiek kiti
įstatymai,  reglamentuojantys finansinių paslaugų teikimą ar
finansų įstaigų veiklą arba finansų įstaigų ir finansų įstaigų
sistemos stabilumą, nenustato kitaip.
 4. Lietuvos Respublikos
   2006 m. birželio 22 d. įstatymo Nr. X-715
   (nuo 2006 m. liepos 14 d.)
   (Žin., 2006, Nr. 77-2964) ir ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras