Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

    LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS
                
        2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835
               Vilnius
                
            Pirmasis skirsnis
           BENDROSIOS NUOSTATOS

 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
 Šis įstatymas reglamentuoja akcinių bendrovių ir  uždarųjų
akcinių bendrovių steigimą, reorganizavimą ir  likvidavimą,
valdymą ir veiklą, akcininkų teises ir pareigas. Kai šio įstatymo
normos taikomos ir akcinei bendrovei, ir uždarajai  akcinei
bendrovei, vartojamas žodis "bendrovė".

 2 straipsnis. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė
 1. Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į
dalis, vadinamas akcijomis. Ji gali būti įsteigta  Lietuvos
Respublikos įstatymų nedraudžiamai ūkinei veiklai.
 2. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo.
 3. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto.  Pagal
savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai  pagal
bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už
akcijas.
 4. Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis
kaip 150000 litų. Jos akcijos gali būti platinamos bei  jomis
prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių  viešąją
apyvartą reglamentuojančiais teisės aktais.
 5. Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas negali būti
mažesnis kaip 10000 litų. Joje negali būti daugiau kaip  100
akcininkų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali  būti
platinamos bei jomis prekiaujama viešai, jei kituose įstatymuose
nenustatyta kitaip.
 6. Bendrovė privalo turėti savo pavadinimą, kuriame privalomi
žodžiai "akcinė bendrovė" arba "uždaroji akcinė bendrovė", arba
atitinkamos šių žodžių santrumpos - "AB", "UAB".
 7. Bendrovė privalo turėti bent vieną sąskaitą  Lietuvos
Respublikoje įregistruotame banke ir savo antspaudą.
 8. Bendrovės buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.
 9. Bendrovė gali būti steigiama ribotam arba neribotam laikui.
Jei bendrovės įstatuose nenurodytas laikotarpis, kuriam  ji
įsteigta, laikoma, kad ji įsteigta neribotam laikui.  Bendrovės
veiklos laiką galima pratęsti atitinkamai keičiant jos įstatus.

 3 straipsnis. Steigėjai
 Bendrovės steigėjai yra Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių
fiziniai ir juridiniai asmenys, valstybė ar savivaldybė,  šio
įstatymo ...