Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

            LIETUVOS RESPUBLIKOS
         ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMAS
 
        2000 m. liepos 20 d. Nr. VIII-1881
               Vilnius
                
            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS

 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
 Šis įstatymas nustato elektros energijos gamybos,  perdavimo,
skirstymo ir tiekimo Lietuvos Respublikoje reguliavimo pagrindus
atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės reikalavimus,  nustato
elektros energijos paslaugų teikėjų ir vartotojų santykius  bei
sąlygas konkurencijai plėtoti elektros energetikos sektoriuje.

 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
 1.  Elektros energetikos sektorius - nacionalinio   ūkio
energetikos sektoriaus dalis, susijusi su elektros  energijos
gamyba, perdavimu, skirstymu ir tiekimu.
 2. Gamintojas - juridinis ar fizinis asmuo bei įmonė, neturinti
juridinio asmens teisių, gaminantys elektros energiją.
 3. Perdavimas - elektros energijos persiuntimas  perdavimo
tinklais.
 4. Skirstymas - vartotojų aprūpinimas elektros  energija
skirstymo tinklais.
 5. Tiekimas - nupirktos ar pagamintos elektros  energijos
pristatymas ir (ar) pardavimas vartotojams.
 6. Nepriklausomas tiekėjas - juridinis ar fizinis asmuo  bei
įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, teikiantys  elektros
energijos tiekimo paslaugas laisviesiems vartotojams  pagal
sutartis.
 7. Visuomeninis tiekėjas - skirstymo įmonė, įpareigota tiekti
energiją jos aptarnaujamoje teritorijoje vartotojams, kurie  to
pageidauja.
 8. Vartotojas - juridinis ar fizinis asmuo bei įmonė, neturinti
juridinio asmens teisių, perkantys elektros energiją  naudojimo
tikslams.
 9. Laisvasis vartotojas - vartotojas, turintis teisę  laisvai
pasirinkti tiekėją šio įstatymo 29 straipsnyje nustatyta tvarka.
 10. Tinklų naudotojas - juridinis ar fizinis asmuo bei įmonė,
neturinti juridinio asmens teisių, kurie naudojasi  elektros
energijos persiuntimo perdavimo ar skirstymo tinklais paslauga.
 11. Jungiamosios linijos - perdavimo ar skirstymo  tinklus
jungiantys įrenginiai.
 12. Jungtinė sistema - perdavimo ir skirstymo tinklų visuma.
 13. Tiesioginė linija - elektros energijos perdavimo  linija,
jungianti gamintoją su vartotoju, tačiau nepriklausanti perdavimo
ir skirstymo tinklams.
 14. Tinklų priežiūros darbai - tinklų darbo ...