Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS

            ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMAS

 

            2000 m. liepos 20 d. Nr. VIII-1881

            Vilnius

 

            PIRMASIS SKIRSNIS

            BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

            Šis įstatymas nustato elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir tiekimo Lietuvos Respublikoje reguliavimo pagrindus atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės reikalavimus, nustato elektros energijos paslaugų teikėjų ir vartotojų santykius bei sąlygas konkurencijai plėtoti elektros energetikos sektoriuje.

 

            2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

            1. Elektros energetikos sektorius - nacionalinio ūkio energetikos sektoriaus dalis, susijusi su elektros energijos gamyba, perdavimu, skirstymu ir tiekimu.

            2. Gamintojas - juridinis ar fizinis asmuo bei įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, gaminantys elektros energiją.

            3. Perdavimas - elektros energijos persiuntimas perdavimo tinklais.

            4. Skirstymas - vartotojų aprūpinimas elektros energija skirstymo tinklais.

            5. Tiekimas - nupirktos ar pagamintos elektros energijos pristatymas ir (ar) pardavimas vartotojams.

            6. Nepriklausomas tiekėjas - juridinis ar fizinis asmuo bei įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, teikiantys elektros energijos tiekimo paslaugas laisviesiems vartotojams pagal sutartis.

            7. Visuomeninis tiekėjas - skirstymo įmonė, įpareigota tiekti energiją jos aptarnaujamoje teritorijoje vartotojams, kurie to pageidauja.

            8. Vartotojas - juridinis ar fizinis ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras