Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: VIII-1864 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2000.09.06, Nr.: 74, Publ. Nr.: 2262; Valstybės Žinios, 2000.09.13, Nr.: 77; Valstybės Žinios, 2000.09.22, Nr.: 80; Valstybės Žinios, 2000.09.29, Nr.: 82  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
            CIVILINIO KODEKSO
      PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO
              ĮSTATYMAS
                
         2000 liepos 18 d. Nr.VIII-1864
               Vilnius
                
   1 straipsnis. Lietuvos Respublikos civilinio  kodekso
           patvirtinimas
   Šiuo įstatymu Seimas patvirtina Lietuvos  Respublikos
civilinį kodeksą.
   
   2 straipsnis. Civilinio kodekso įsigaliojimas
   Civilinis kodeksas įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1  d.,
išskyrus tas Kodekso normas, kurioms šis įstatymas nustato kitus
įsigaliojimo terminus.
   
   3 straipsnis. Kitų įstatymų ir teisės aktų galiojimas
   Kiti  įstatymai  ir teisės aktai, galioję   Lietuvos
Respublikoje iki Civilinio kodekso įsigaliojimo, galioja  tiek,
kiek neprieštarauja Civiliniam kodeksui, išskyrus atvejus,  kai
šis kodeksas pirmenybę suteikia kitų įstatymų normoms.
   
   4 straipsnis. Civilinio kodekso taikymas  civiliniams
           teisiniams santykiams
   1. Civilinis kodeksas taikomas civiliniams  teisiniams
santykiams, atsirandantiems jam įsigaliojus, išskyrus  šiame
įstatyme nustatytas išimtis.
   2. Esant civiliniams teisiniams santykiams, atsiradusiems
iki Civilinio kodekso įsigaliojimo, Civilinis kodeksas taikomas
toms teisėms ir pareigoms bei teisinėms situacijoms,  kurios
atsiranda jam įsigaliojus, taip pat toms teisėms ir  pareigoms,
kurios nors ir atsirado iki šio kodekso įsigaliojimo,  bet
įgyvendinamos jam įsigaliojus.
   3.  Iki  Civilinio  kodekso  įsigaliojimo   pradėtoms
administracinėms ir teisminėms procedūroms taikomos tuo  metu
galiojusių įstatymų materialinės teisės normos, išskyrus  šiame
įstatyme nustatytas išimtis.
   4.  Civilinio  kodekso  1.5  straipsnyje   įtvirtinti
sąžiningumo,  teisingumo  ir protingumo principai   taikomi
sprendžiant ginčus teismine tvarka, nepaisant to, kada  yra
atsiradę civiliniai santykiai, iš kurių yra kilęs ginčas.
   
   5 straipsnis. Civilinio kodekso taikymas  koliziniams
           santykiams ir taikytinos teisės nustatymas
   Teisė, taikytina civiliniams santykiams, nustatoma  pagal
bylos nagrinėjimo ar kitokio veiksmo, kai reikia  nustatyti
taikytiną teisę ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras