Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 155 Dėl įgaliojimų, susijusių su leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus arba juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine suteikimu
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2001.02.14, Nr.: 14, Publ. Nr.: 441 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
            N U T A R I M A S

         2001 m. vasario 12 d. Nr. 155
               Vilnius
                
  DĖL ĮGALIOJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU LEIDIMO VARTOTI  LIETUVOS
RESPUBLIKOS  OFICIALŲJĮ AR TRADICINĮ (TRUMPĄJĮ)   VALSTYBĖS
PAVADINIMĄ, HERBĄ, VĖLIAVĄ AR KITUS VALSTYBĖS HERALDIKOS OBJEKTUS
ARBA JUOS MĖGDŽIOJANTĮ ŽYMENĮ, TAIP PAT GARANTINIUS IR  PRABOS
ŽENKLUS, ANTSPAUDUS, PASIŽYMĖJIMO AR APDOVANOJIMO ŽENKLUS PREKIŲ
       ŽENKLUOSE IR DIZAINE SUTEIKIMU

   (Antraštė - Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2004 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587
   (nuo 2004 m. gegužės 21 d.)
   (Žin., 2004, Nr. 82-2944) redakcija)

                 
   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prekių ženklų  įstatymo
(Žin., 2000, Nr. 92-2844) 6 straipsnio 1 dalies 8  punktu,
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 
   1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
    2003 m. sausio 21 d. nutarimo Nr. 63
    (nuo 2003 m. sausio 25 d.)
    (Žin., 2003, Nr. 8-285) redakcija
   Įgalioti Teisingumo ministeriją išduoti leidimus vartoti
Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės
pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus
ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos
ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių
ženkluose ir dizaine.
   2. Pavesti Teisingumo ministerijai:
   2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
     2003 m. sausio 21 d. nutarimo Nr. 63
     (nuo 2003 m. sausio 25 d.)
     (Žin., 2003, Nr. 8-285) redakcija
   patvirtinti leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį
ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar
kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį,
taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo
ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine suteikimo
tvarką;
   2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
     2004 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587
     (nuo 2004 m. gegužės 21 d.)
     (Žin., 2004, Nr. 82-2944) redakcija
   sudaryti Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar
tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar
kitus  valstybės heraldikos objektus arba juos mėgdžiojantį
žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras