Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: IX-205 Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2001 03 30.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2001.03.30, Nr.: 28, Publ. Nr.: 890 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
     LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO
            PAKEITIMO ĮSTATYMAS
                
         2001 m. kovo 13 d. Nr. IX-205
               Vilnius
                
(Žin., 1994, Nr. 99-1957; 1996, Nr. 30-731; 1997, Nr. 33-812, Nr.
              67-1666)
                

 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 
 nauja redakcija
 Pakeisti Lietuvos banko įstatymą ir jį išdėstyti taip:
 
           "LIETUVOS RESPUBLIKOS
             LIETUVOS BANKO
              ĮSTATYMAS
                
            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
                

 1 straipsnis. Lietuvos bankas
 1. Lietuvos Respublikoje centrinis bankas yra Lietuvos bankas,
kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei.
 2. Lietuvos bankas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja šio
įstatymo nustatytu mastu, tvarka ir sąlygomis.
 3. Lietuvos banką steigia ir likviduoja Seimas.

 2 straipsnis. Lietuvos banko teisinis statusas
 1. Lietuvos bankas yra juridinis asmuo.
 2. Lietuvos bankas turi antspaudą, kuriame yra  Lietuvos
valstybės herbas ir žodžiai "Lietuvos bankas".
 3. Lietuvos banko buveinė yra Vilniuje, Gedimino pr. 6.
 4. Lietuvos valstybė neatsako už Lietuvos banko prievoles  ir
Lietuvos bankas neatsako už Lietuvos valstybės prievoles.

 3 straipsnis. Lietuvos banko nepriklausomumas
 1.  Lietuvos  bankas  vadovaujasi  Lietuvos   Respublikos
Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos  tarptautinėmis
sutartimis ir kitais teisės aktais.
 2. Įgyvendindamas šio įstatymo nustatytus tikslus ir atlikdamas
savo funkcijas bei vykdydamas tam reikalingą veiklą,  Lietuvos
bankas yra nepriklausomas nuo Lietuvos Respublikos  valstybės
institucijų ir įstaigų bei kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų.

 4 straipsnis. Lietuvos banko skyriai, atstovybės, įstaigos, 
 įmonės
 Lietuvos bankas turi teisę steigti skyrius,  atstovybes,
įstaigas ir įmones bei būti kitų įstaigų ir įmonių akcininku ar
dalininku tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienio valstybėse,
jei to reikia Lietuvos banko funkcijoms atlikti.

 5 straipsnis. Lietuvos banko užsienio ryšiai ir atstovavimas 
 valstybei
 1. Lietuvos bankas palaiko ryšius ir sudaro sutartis  su
užsienio ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras