Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 478 Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2001.05.02, Nr.: 37, Publ. Nr.: 1251; Valstybės Žinios, 2008.11.27, Nr.: 136, Publ. Nr.: 5323; Valstybės Žinios, 2011.02.26, Nr.: 24, Publ. Nr.: 1155  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
            N U T A R I M A S

         2001 m. balandžio 26 d. Nr. 478
               Vilnius
                
 DĖL VALSTYBĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJOMS,
  PLANAVIMO, TIKSLINIMO, NAUDOJIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS
           TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
                
   Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2011 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 205
   (nuo 2011 m. vasario 27 d.)
   (Žin., 2011, Nr. 24-1155) redakcija.
   Preambulė - Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2014 m. spalio 15 d. nutarimo Nr. 1117
   (nuo 2014 m. spalio 22 d.)
   (TAR, 2014-10-21, 2014-14426) redakcija

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 14
straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1. Patvirtinti Valstybės lėšų, skirtų valstybės  kapitalo
investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos  ir
kontrolės taisykles (toliau - Taisyklės) (pridedama).
  2.  Nustatyti, kad per 5 mėnesius nuo šio   nutarimo
įsigaliojimo dienos:
  2.1. Finansų ministerija patikslina teisės aktus, reikalingus
Taisyklėms įgyvendinti;
  2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
     2014 m. spalio 15 d. nutarimo Nr. 1117
     (nuo 2014 m. spalio 22 d.)
     (TAR, 2014-10-21, 2014-14426)
     redakcija
  Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytos valstybės
institucijos ir įstaigos prireikus parengia ir patikslina teisės
aktus, reikalingus Taisyklėms įgyvendinti.
   
Ministras Pirmininkas              Rolandas Paksas

Finansų ministras                Jonas Lionginas

                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos 
                  Vyriausybės 2001 m. balandžio 
                  26 d. nutarimu Nr. 478

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2011 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 205
   (nuo 2011 m. vasario 27 d.)
   (Žin., 2011, Nr. 24-1155) redakcija

  VALSTYBĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJOMS,
  PLANAVIMO, TIKSLINIMO, NAUDOJIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS
              TAISYKLĖS
                
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS
                
  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
    2017 m. rugsėjo ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras