Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 219 Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2001.05.02, Nr.: 37, Publ. Nr.: 1271; Valstybės Žinios, 2008.07.31, Nr.: 87, Publ. Nr.: 3495  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
       LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
         2001 m. balandžio 20 d. Nr. 219
               Vilnius
 
DĖL BUVEINIŲ APSAUGAI SVARBIŲ TERITORIJŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO
             PATVIRTINIMO

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
   2008 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. D1-389
   (nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.)
   (Žin., 2008, Nr. 87-3495) redakcija

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002  m.
balandžio 10 d. nutarimo Nr. 503 "Dėl įgaliojimų  suteikimo
įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų  įstatymą"
(Žin., 2002, Nr. 40-1484) 1.19 punktu, 
  tvirtinu Buveinių apsaugai svarbių teritorijų  atrankos
tvarkos aprašą (pridedama).

 
APLINKOS MINISTRAS             HENRIKAS ŽUKAUSKAS
             ______________
 
                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos aplinkos 
                  ministro 2001 m. balandžio 20 
                  d. įsakymu Nr. 219

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
   2008 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. D1-389
   (nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.)
   (Žin., 2008, Nr. 87-3495) redakcija

 BUVEINIŲ APSAUGAI SVARBIŲ TERITORIJŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS
                
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos  tvarkos
aprašo (toliau - Tvarkos aprašas) tikslas - nustatyti  buveinių
apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, jų  taikymo
tvarką ir duomenų apie buveinių apsaugai svarbias  teritorijas
aprašymo ir pateikimo reikalavimus.
  2. Šis Tvarkos aprašas taikomas fiziniams ir  juridiniams
asmenims, nustatantiems vietoves, atitinkančias buveinių apsaugai
svarbių teritorijų kriterijus, ir teikiantiems pasiūlymus dėl jų
įtraukimo į aplinkos ministro tvirtinamą Vietovių, atitinkančių
buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą,
skirtą  pateikti  Europos Komisijai (toliau  -   Vietovių,
atitinkančių buveinių apsaugai svarbių teritorijų  atrankos
kriterijus, sąrašas).

 II. LIETUVOJE SUTINKAMOS EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS NATŪRALIOS
        BUVEINĖS, GYVŪNŲ IR AUGALŲ RŪŠYS

  3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
    2013 m. rugsėjo ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras