Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

       LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
         2001 m. balandžio 20 d. Nr. 219
               Vilnius
 
  DĖL GAMTINIŲ BUVEINIŲ APSAUGAI SVARBIŲ TERITORIJŲ KRITERIJŲ
             PATVIRTINIMO
 
 Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 08 17 nutarimo
Nr. 935 "Dėl Lietuvos Respublikos derybinių pozicijų derybose dėl
narystės Europos Sąjungoje patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 70-
2075) nuostatas dėl Gamtinių buveinių ir laukinės gyvūnijos bei
augalijos apsaugos direktyvos (92/43 EEC) bei  vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998,
Nr. 84-2353) 11.5 punktu:
 1. N u s t a t a u, kad teritorijos, svarbios gamtinių buveinių
(toliau - buveinių) bei laukinės augalijos ir gyvūnijos apsaugai,
yra išskiriamos pagal šiuos kriterijus:
 1.1. vietovės, kurios yra ne mažesnės kaip 5000 ha ir kuriose
per pastaruosius 25 metus nuolatos gyveno ne mažiau kaip 4 lūšių
(Lynx lynx) individai, o jose išsidėstę miško masyvai  nutolę
vienas nuo kito ne mažiau kaip per 3 km ir (arba)  susieti
ekologiniais koridoriais; 
 1.2. vietovės, kuriose ūdrų (Lutra lutra) tankis yra  ne
mažesnis kaip 1 individas 5 km vidaus vandenų pakrantės linijos
ilgio;
 1.3. vietovės, kuriose europinio plačiaausio  (Barbastella
barbastellus) žiemavietėse sutinkama daugiau negu 30 šios rūšies
individų;
 1.4. vietovės, kuriose standartiniu ultragarso  detektoriumi
registruojama daugiau negu vienas kūdrinio pelėausio  (Myotis
dasycneme) signalas per minutę, jei bendras registracijos laikas
ne trumpesnis negu 0,5 val.; 
 1.5. vietovės, kuriose yra ne mažesni kaip 0,5 ha  ąžuolynų
plotai, kuriuose nuolatos aptinkami didžiųjų ąžuolinių  ūsuočių
(Cerambyx cerdo), elniavabalių (Lucanus cervus),  niūraspalvių
auksavabalių (Osmoderma eremita) suaugę individai, lervos ar yra
būdingi jų veiklos požymiai; 
 1.6.  vietovės,  kuriose nuolatos  aptinkami   purpurinių
plokščiavabalių (Cucujus cinnaberinus) ir Šneiderio kirmvabalių
(Boros schneideri) suaugę individai arba lervos;
 1.7. vietovės, kurių vandens telkiniuose aptinkama ne  mažiau
kaip 15 individų šarvuotųjų skėčių (Leucorrhinia pectoralis) arba
pleištinių skėčių (Ophiogomphus cecilia) lervų arba  suaugusių
individų;
 1.8. vietovės, kurių vandens telkiniuose aptinkama ne ...